Педагогија

Курс:
Општа историја педагогије (мастер)
У оквиру предмета: Општа историја педагогије
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет, задаци и методолошки проблеми опште историје педагогије. Античко педагошко наслеђе. Просвета и школство у средњем веку. Педагошке идеје у доба хуманизма и ренесансе. Развој нововековне педагогије. Основни проблеми педагошке науке кроз историју европске педагошке мисли: развој педагогије као научне дисциплине, однос педагошке теорије и праксе, професионализација и институционализација васпитања и образовања, суштина и циљ васпитања, значај и могућности васпитања, различити аспекти васпитања. Практична настава: Вежбе Историја педагошких идеја: компаративна анализа концепција васпитања кроз исторју педагошке мисли. Коришћење електронских база података из опште историје педагогије у истраживању. Делатност међународних удружења историчара педагогије. Анализа референтних часописа из опште историје педагогије.
Циљ изучавања курса: Да се студенти оспособе за проблемски приступ педагошкој теорији и пракси у прошлости, за критичко разумевање педагошких идеја и повезивање историјског педагошког наслеђа са савременом педагошком теоријом и праксом.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Дјуи, Џ. (1983): „Моје педагошко Вјерују”, Педагогија (Београд), бр.1, стр. 167-176.
− Вујисић-Живковић, Н. (2004): „Савремена перцепција Кантове педагогије“, Педагогија (Београд), бр. 4, стр.1–15.
− Вујисић-Живковић, Н. (2007): „Васпитање човека: Фребелов пример”, Педагогија (Београд), бр. 4, стр. 667–681.
− Јегер, В. (1991): Паидеиа – обликовање Грчког човека, БИГЗ, Београд.
− Коменски, Ј. А. (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд.
− Спевак, З. (2007): „Коменски, Фребел, Монетсори – од индивидуалног ка универзалном“, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 175-182.
− Тешић, В. (1996): „Схватања Георга Кершенштајнера о морално аутономној личности“, Настава и васпитање (Београд), бр. бр. 2, стр. 763-779.
− Ушински, К. Д. (1957): Човек као предмет васпитања, Сарајево
− Хербарт, Ј. Ф. (1960): „Нацрт педагошких предавања”, у Р. Миловановић, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 333-348.
↑↑↑