Педагогија

Курс:
Национална историја педагогије (мастер)
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Просветитељство и почеци педагошке мисли у Срба. Развој основног школства, средњег и високог образовања у Србији у XIX и првој половини XX века. Идејни и институционални развој педагогије у Србији. Педагошки правци и њихови представници у српској педагогији: претхербартовска педагогија С. Д. Поповића, општа и посебна педагогија В. Бакића, хербартовска педагогија Стевана Окановића, радна/активна школа С. Аџића, Ј. Миодраговића, педагошка мисао В. Младеновића, културна педагогија М. Милошевића, експериментална педагогија П. Радосављевића, васпитање игром и уметношћу В. Ракића. Практична настава: Вежбе Слика школе и наставе у Србији у XIX и првој половини XX века у извештајима школских надзорника. Законодавни оквир српског школства и наставни планови и програми на свим ступњевима образовања. Развој српске педагошке периодике у XIX и првој половини XX века. Компаративна анализа концепција васпитања српских педагога.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за критичку интерпретацију дела српских педагога, за довођење у однос педагошке теорије и праксе у прошлости и данас и за реализацију истраживачког рад у области Националне историје педагогије.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Бакић, В. (1901): Посебна педагогика, Београд.
− Вујисић-Живковић, Н. (2006): „Дисциплина питања Вићентија Ракића“, Педагогија (Београд), бр. 4, стр. 543–550.
− Вујисић-Живковић, Н. (2007): „Преглед схватања српских педагога о односу теоријског и практичног професионалног образовања учитеља“, Зборник Образовање и усавршавање наставника – историјски аспект, Учитељски факултет, Ужице, стр. 45–66.
− Јурић, Р. (2001): Педагошко-реформаторски рад Уроша Стефана Несторовића, Бања Лука.
− Крнета, Љ. и др. (у ред.) (1974): Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј, Београд.
− Радосављевић, П. (1910): Увод у експерименталну педагогику, ПКЗ, Загреб.
− Радулашки, Љ. (2008): „Педагошка мисао Војислава Младеновића”, Сабране педагошке студије, ПБФ, Београд, стр. 195–335.
− Ракић, В. (1946): Васпитање игром и уметношћу, Београд.
↑↑↑