Педагогија

Курс:
Настава у социокултурном контексту (докт.)
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Настава у социокултурном контексту – мрежа утицаја у интеракцији. Образовна пракса као облик друштвене праксе. Социо-конструктивистички модел учења и поучавања. Настава као семиотичко шегртовање. Говор практичара о настави: педагошки дискурс и развијање образовне праксе. Наставна метода као израз међусобног разумевања намера учесника у настави. Знање као ко-конструкција. Садржај образовања и развијање идентитета ученика. Развијање способности у настави из перспективе културе. Тенденције у развијању курикулума: однос школског учења и креативности. Вештине и компетенције - импликације на развој. Актуелни пројекти о настави - анализа теоријских исходишта и могуће применљивости.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за проучавање наставе и њених феномена у датом социокултурном контексту уз интегрисање релевантних сазнања из друштвеног конструкционизма, студија културе, студија програма и студија писмености.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања са дискусијама, истраживачки рад са презентацијом и анализом продуката, индивидуалне консултације, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bruner, J. (2000), Kultura obrazovanja, Zagreb, Educa, 64-74.
Gergen, K., Gergen, M. (2006), Socijalna konstrukcija : Ulazak u dijalog, Beograd, Zepter Book World, 23-41.
Klafki, W., Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko – konstruktivističke znanosti o odgoju, Didaktičke teorije, Zageb, Educa, 1994, 13-32.
Митровић, М. (2007), Основна кретања у новим студијама писмености, Педагогија, LXII, 4;
Mind and Social Practice: Selected Writings of Silvia Scribner (1997), (ed. E. Tobach), Cambridge, Cambridge University Press;
Wells, G. (2005), Dialogic Inquiry : Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education, Cambridge, Cambridge University Press.
↑↑↑