Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Bruner, J. (2000), Kultura obrazovanja, Zagreb, Educa, str. 57-76, 159-167.
2. Dickinsons, D. (2000), Perspectives on Educational Change, New York, Penguin Books.
3. Edelsky, C., Altwerger, B., Flores, B. (1991), Whole language, Portsmouth : Heinemann, pp. 34-68.
4. Gergen, K., Gergen, M. (2006), Socijalna konstrukcija : Ulazak u dijalog, Beograd, Zepter Book World.
5. Hymes, D. (1996), Ethnography, Linguistics, Narrative Ineqality, London, Taylor&Francis, pp. 3-60.
6. Кнежевић-Флорић, О. (2002), Од заједнице која учи ка педагогији друштва знања, Годишњак Филозофског факултета, XXX, Нови Сад, Филозофски факултет, 281-297.
7. Mind and Social Practice: Selected Writings of Sylvia Scribner (1997), (ed. E. Tobach), Cambridge, University Press, pp. 229-234, 281-288, 384-398.
8. Митровић, М. (2007), Стандардизовање постигнућа у институционалном развијању писмености: критички осврт, у Европске димензије реформе система васпитања и образовања (ур. Е. Каменов), Нови Сад, Одсек за педагогију Филозофског факултета, 297-302.
9. Роедерс, П. (2003), Интерактивна настава : Динамика ефикасног учења и наставе, Београд, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
↑↑↑