Педагогија

Курс:
Општа педагогија
У оквиру предмета: Општа педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Основни теоријски проблеми развоја и васпитања целовите личности.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним питањима и теоријским проблемима изучавања целовите личности...
Облици наставе: Предавања, вежбе,семинари (анализе,саопштења и извештаји,дискусија), рад у групама, индивидуалне консултације,менторски рад,истражибачки рад
План курса:

1. недеља
предавање - Развој целовите личности као циљ васпитања
Целовита личност предмет изучавања педагогије и психологије

1. недеља
предавање - Упознавање студената са предметом
Упознаванје са предемтом изучавања опште педагогије, садржајем и литературом, начином и облицима рада, обавезама студената, као и са начином полагања испита и критеријумом оцењивања.

2. недеља
предавање - Појмови : развој, учење,образовање,обука

2. недеља
предавање - Новија истраживања у области интелектуалног развоја и васпитања

3. недеља
предавање - Теоријске основе сазнавања и васпитање

3. недеља
предавање - Теоријске основе сазнавања и васпитања

4. недеља
семинар - Школски уџбеник као извор сазнавања у настави

4. недеља
семинар - Школски уџбеник као извор сазнавања у настави

5. недеља
предавање - Теорије о интелектуалном развоју и васпитању

5. недеља
предавање - Теорије о интелектуалном развоју и васпитање

6. недеља
вежбе - Однос учења и развоја

6. недеља
вежбе - Фазе у интелектуалном развоју и васпитање

7. недеља
предавање - Проблем мотивације у интелектуалном васпитању

7. недеља
вежбе - Мотивација и проблем школског (не)успеха

8. недеља
предавање - Тешкоће у учењу и проблеми неуспеха

8. недеља
вежбе - Тешкоће у учењу и проблеми неуспеха

9. недеља
предавање - Даровити ученици и рад са њима

9. недеља
вежбе - Даровити ученици и рад са њима

10. недеља
предавање - Школски програм,интелектуални развој и васпитање

10. недеља
- - Посета једној школи,упознавање са конкретним школским програмом

11. недеља
предавање - Националне и међународне евалуације школских постигнућа

11. недеља
вежбе - Приказ резултата ПИСА и ТИМС истраживања спроведених у Србији

12. недеља
предавање - Морално васпитање-циљеви,норме и вредности.
Морална личност као циљ васпитања.Особине и својства личности садржане у различитим цилјевима васпитања.

12. недеља
предавање - Основни проблеми и приступи у дефинисању појма морално васпитање
Различита употреба речи морал, морално,моралност.Релације моралног васпитања са другим подручјима васпитног делованња.

13. недеља
предавање - Социјалне основе моралног васпитања
Друштвене заједнице као чинилац морала и моралног васпитања.Социјалне и моралне вредности.Морална правила и проблем нјиховог разграничења од конвенција (обичаја).Морал и право.Законска и морална права.

13. недеља
вежбе - Друштвене заједнице као носиоци социјалних и моралних вредности
Могућа поклапања и сукобљавања различитих друштвених и моралних вредности.

14. недеља
предавање - Школа и проблем универзализације моралних вредности и правила.
Универзалистичко наспрам релативистичког гледишта.Школа у контексту реалног окружења, важећих друштвено-моралних вредности и правила.Школа као место за преношење и/или развој и формирање сопствених вредности и правила.

14. недеља
семинар - Школски програм,моралне вредности и правила
Анализа социјалних и моралних вредности садржаних у школском програму

15. недеља
предавање - Индивидуалне основе моралног васпитања
Моралност као психолошки појам и конструкт.Мишљење,емоције,волја и карактер.Владање и понашање.

15. недеља
вежбе - Проблем распарчавања целовите моралне структуре
Васпитавање целине или "делова".

16. недеља
предавање - Морални развој и васпитање
Теорије социјалног учења,психоаналитички приступ, когнитивно-развојне теорије.

16. недеља
предавање - Морални развој и морално васпитање
Појам моралног развоја.Новије теорије моралног развоја.

17. недеља
вежбе - Периодизације моралног развоја
Мерила и критеријуми периодизација.Ступњеви развоја и проблем нормирања.

17. недеља
вежбе - Аутомија и хетерономија
Аутномија и хетерономија као фазе развоја и/или идеални типови.

18. недеља
предавање - Методе и средства у моралном васпитању
Проблем избора метода и средстава у зависности од циља васпитања

18. недеља
семинар - Индоктринација и морално васпитање
Мерила за разликовање васпитања од индоктринације

19. недеља
предавање - Савремени модели моралног васпитања
Модел "обликовања ума"," когнитивно-развојни модел ", "вредносни избор" и др.

19. недеља
семинар - Један или више модела моралног васпитања
Дискусија о постојећим моделима моралног васпитања

20. недеља
семинар - Морално васпитање у нашој школи
Морално васпитање у различитим наставним предметима

20. недеља
семинар - Структура шк.активности и морално васпитање
Ваннаставне школске аквности и морално васпитање.Наставник као морални васпитач.

21. недеља
предавање - Основна питања религијског васпитања
Појам верског и религијског васпитања и њихова релација са моралним васпитањем.

21. недеља
вежбе - Религијско/верско васпитање и школа
Место религијског/верског васпитања у школским програмима неких европских земаља

22. недеља
предавање - Грађанско васпитање
Место, улога и функција грађанског васпитања у школским програмима неких европских земаља

22. недеља
вежбе - Грађанско васпитанје у структури школских активности
Место и функција грађанског васпитања у школским програмима

23. недеља
семинар - Семинарски радови студената
Анализа и дискусија индивидуалних семинарских радова

23. недеља
семинар - Семинарски радови
Анализа и дискусија индивидуалних семинарских радова

24. недеља
семинар - Семинарски радови студената
Анализа...

24. недеља
семинар - Семинарски радови студената
Анализа...

25. недеља
предавање - Савремене теорије естетског васпитања
Упознавање са најутицајним теоријама естетског васпитања

25. недеља
вежбе - Естетско васпитање у школи
Естетско васпитање у структури школских активности

26. недеља
вежбе - Креативност и стваралаштво младих
Појам стваралаштва и уметничке креације.Уметничко и естетско васпитање младих ван школских институција

26. недеља
семинар - Посета школи
Разговор са ученицима и наставницима уметничких предмета

27. недеља
семинар - Посета Дому омладине
Активности Дома омладине у Београду

27. недеља
семинар - Активности Дечјег центра у Београду
Посета Дечјем центру, упознавање са активностима

28. недеља
предавање - Физичко васпитање
Физички развој и физичко васпитање

28. недеља
вежбе - Спорт и рекреација
Место Физичког и здравственог васпитање у школским активностима.Спорт и рекреација у слободном времену младих.

29. недеља
предавање - Најновија истраживања о стању физичког здравља школске деце
Упознавање са ...

29. недеља
семинар - Спорски центар Бањица
Посета и упозвање са активностима СЦ Бањица

30. недеља
вежбе - Завршна разматрања

30. недеља
вежбе - Завршна разматрања
↑↑↑