Филозофија

Курс:
Увод у метафизику
У оквиру предмета: Увод у метафизику
Предавачи: др Радмила Јовановић Козловскидоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упознавање студената са основним темама метафизике
Циљ изучавања курса: Стицање филозофских знања и вештина који су неопходни за процењивање понуђене аргументације, и за самостално стварање аргумената у прилог неке тезе или против ње.
Предуслови за полагање: Нема их
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање наставе и семинара.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена се добија на основу два есеја од којих сваки носи по 50% завршне оцене. Први есеј треба предати до 1. децембра, а други до 31. јуна. Есеји треба да имају 1500 речи.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у предмет
Појам метафизике Историја метафизике Две врсте метафизике Одлике метафизичких расправа

2. недеља
предавање - Појава и стварност
Појава и стварност Врсте идеализма Реализам

3. недеља
предавање - Онтологија
Чега има Биће као биће Онтолошка релативност

4. недеља
предавање - Проблем универзалија
Метафизички реализам Строги номинализам Металингвистички номинализам Теорија тропа Фикционализам

5. недеља
предавање - Конкретне партикуларије
Супстрати Свежњеви Супстанције

6. недеља
предавање - Супстанције
Традиционална схватања супстанција Мора ли супстанција бити једноставна? Монизам и плурализам

7. недеља
предавање - Нумералије, пропозиције, догађаји
Бројеви Пропозиције Чињенице Стања ствари Догађаји

8. недеља
предавање - Узрочност
Хјумово објашњење узрочности Одговори Хјуму Нео-хјумовски приступи

9. недеља
предавање - Нужно и могуће
Проблеми модалности Могући светови Номинализам могућих светова Актуализам могућих светова

10. недеља
предавање - Простор и време
Шта су простор и време? Морају ли бити безгранични? МекТагарт о нестварности времена

11. недеља
предавање - Дух и тело
Дуализам Материјализам Монизам

12. недеља
предавање - Идентитет
Трајње кроз време Лични идентитет Личност, сопство, "Ја"

13. недеља
предавање - Слобода воље
Слобода воље у контексту теологије, морала и науке Фатализам Детерминизам и индетерминизам Компатибилизам и инкомпатибилизам Либертаријанизам
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
-В.Џ. Ерл: Увод у филозофију, Дерета, Београд 2005, поглавља 4 и 5
Бертранд Расел: Основни проблеми филозофије, поглавља 1-4
Фридрих Коплстон, Историја средњевековне филозофије, поглавље 14
Милош Арсенијевић, Време и времена, Дерета, Београд 2005, поглавље „Онтолошки статус времена“
Невен Сесардић, Физикализам, поглавље 5, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд 1984.
Аристотел: Organon, поглавље I - „Категорије“
Баркли, Џ., Расправа о људском сазнању, одељак 1
Хјум, Расправа о људској природи, књига 1, део 1, поглавље 7; књига 1, део 3, поглавља 14-15
Лајбниц, Монадологија, одељци 1-9, 53-55
В.О.В. Квајн, „О ономе чега има“ и „Онтолошка релативност“, у В.О.В.Квајн Онтолошка релативност и други есеји, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад 2007.
Доналд Дејвидсон, „Индивидуација догађаја“ у Д. Дејвидсон Метфизички огледи, Радионица студентског издавачког центра, Београд 1995.
А.Т. Плејс, „Да ли је свест мождани процес?“ у зборнику Есеји иѕ филозофије духа, Мали Немо, Панчево 2004.
Трећи Програм, III-IV2004, Блок посвећен проблему личног идентитета
Александар Пражић, Реч о слободи, Први део , Мала едиција Идеја, Београд, или неко друго издање
Општа допунска литература
Препоручена страна литература D.W. Hamlin, Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
Michael J. Loux, Introduction to Metaphysics, III edition, Routledge, New York 2006.
Michael J. Loux ed., Metaphysics, Contemporary Readings, Routledge, London and New York 2006.
Michael J. Loux and Dean W. Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford and New York 2005.
↑↑↑