Филозофија

Курс:
Одабране теме из античке филозофије (докт.)
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Учења грчких филозофа до Сократа, према оригиналним фрагментима и парафразама и тумачењима доксографа.
Циљ изучавања курса: Студенти треба се, преко студираљњ извора и тумачеа, припреме за детаљно историографско проучавање пресократске филозофије.
Предуслови за полагање: Уписане докторске студије филозофије.
Облици наставе: Предавања проф. Арсенијевића.
План курса:

1. недеља
предавање - Хомер, Хесиод, Талес
Хомерова и Хесиодива теогонија и космогониа и разлика између мита и филозофије; Талес као прототп филозофа и научника

2. недеља
предавање - Анаксимандар и Анаксимен
Arche и physis код јонских физичара; разна значења apeirona; згушћавање и разређивање ваздуха.

3. недеља
предавање - Хераклит
Ватра, logos, супротности и harmonia.

4. недеља
предавање - Питагорејци
Учење о пропорцији и броју (logos kai arithmos) у мизици и математици.

5. недеља
предавање - Питагорејци (наставак)
Учење о души: metempsychosis, kosmos, katharsis, harmonia, musike, theoria, mathematike, philosophia.

6. недеља
предавање - Парменид
Парменидова поема као филозофски систем: основни став, to on и његова обележја (semata).

7. недеља
предавање - Зенон
Зенонови докази против мноштва

8. недеља
предавање - Зенон (наставак)
Зенонови докази против кретања.

9. недеља
предавање - Леукип и Демокрит
Разлози у прилог атомизму; физика, космологија и теорија опажања.

10. недеља
предавање - Емпедокле и Анаксагора
Физика и космологија.

11. недеља
предавање - Протагора и Горгија
Протагорино учење о истини и човеку као мерилу свих ствари; Горгијино учење о непостојању fisisa.

12. недеља
предавање - Остали софисти
Антитеза fisis-nomos.

13. недеља
предавање - Рекапитулација
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Diels, Predsokratici; Zagreb 1983
М. Арсенијевић, Простор, време, Зенон, Сремски Карловци/Нови Сад 2007
Dž. Barnet, Rana grčka filozofija, Beograd 2003
Guthrie W.K.C., A History of Greek Philosophy, Vols. I-II, Cambridge University Press, 2000
Kirk G.S., Raven J.E. and Schofield M., The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 2003
↑↑↑