Филозофија

Курс:
Крипкеова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Крипкеова филозофија
Предавачи: др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Преглед најзначајнијих Крипкеових идеја унутар традиције аналитичке филозофије: Крипкеово схватање модалности; семантички екстернализам; нужни апостериорни искази и контингентни априорни искази; есенцијалност порекла и есенцијалност врсте; Крипкеова интерпретација Витгенштајновог аргумента против приватног језика; критика материјализма у филозофији духа. Такође се испитују и покушаји критике и савремене интерпретације Крипкеових идеја које могу имати примену у различитим филозофским областима, попут филозофије духа, дводимензионалне семантике, научног есенцијализма, модалне метафизике, модалне епистемологије, итд.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним темама из филозофије Сол Крипкеа, једног од најзначајнијих савремених филозофа, новинама и утицајем који је његов рад извршио на данашње филозофе, као и савременим интерпретацијама Крипкеовог становишта.
Предуслови за полагање: За овај испит нема посебних услова.
Облици наставе: Интерактивно интонирана предавања и вежбе са активним учешћем студената путем низа саопштења. Вежбе прате предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kripke, Saul. (1992). Identitet i nužnost, u Ž. Lazović i A. Pavković (prir.), Ogledi o jeziku i značenju, Beograd: FDS.
Kripke, Saul. (1997). Imenovanje i nužnost. Zagreb: Kruzak.
Општа допунска литература
Kripke, Saul. (2011), Philosophical Troubles, collected papers, vol. 1, Oxford: Oxford University Press.
Kripke, Saul. (1959), “A Completeness Theorem in Modal Logic”, Journal of Symbolic Logic, 24: 1–14.
Kripke, Saul. (1982), Wittgenstein on Rule and Private Language: An Elementary Exposition, Cambridge MA: Harvard University Press.
Chalmers, David. (2010). “The Two-Dimensional Argument against Materialism”, in D. Chalmers (ed.), The Character of Consciousness, Oxford: Oxford University Press.
Lewis, David. (2004). “Ludi bol i marsovski bol”, u B. Stanković (prir.), Saznajno povlašćeni položaj? Pančevo: Mali Nemo.
Prelević, Duško. (2013). “Dvodimenzionalna semantika i neofregeovsko razrešenje Fregeove zagonetke, u M. Arsenijević (prir.), Beogradsko-riječki susreti, Beograd: Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Berger, Alan (ed.) (2011), Saul Kripke, Cambridge: Cambridge University Press. (izbor)
Soames, Scott. (2006), ”The Philosophical Significance of the Kripkean Necessary A Posteriori”, Philosophical Issues, 16: 288–309.
Yablo, Stephen. (2006). “No Fool’s Cold: Notes on Illusion of Possibility”, in G. Carpintero and J. Macia (eds.), Two-Dimensional Semantics: Foundations and Applications, Oxford: Oxford University Press.
↑↑↑