Филозофија

Курс:
Увод у филозофију науке (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију науке
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу се обрађују следеће тематске целине: 1. Научна револуција у 17. веку. Однос науке и филозофије (Биће обрађена схватања Аристотела, Галилеја, Коперника, Њутна, Декарта и Дарвина), 2. Шта су научне теорије? (Хемпел о стандардној концепцији науке и Куново схватање парадигми), 3. Шта су експерименти? (Беконова експериментална метода, Дијем-Квајнова теза), 4. Научна објашњења (Какве све врсте научних објашњења постоје? Однос објашњења и предвиђања), 5. Природни закони (Какав логички статус имају научни закони?), 6. Метафизика и наука (Различита схватања односа између метафизике и науке - Хајзенберг, Хусерл, Попер, Франк), 7. Улога математике у науци (На који начин математички метод може да помогне емпиријској науци) и 8. Метод филозофије и историја науке (Лакатошев преглед различитих филозофских схватања научне методологије и раздвајање унутрашње и спољашње историје науке).
Циљ изучавања курса: Циљ овог курса је да упозна студенте са методологијом науке која је одваја од псеудонауке. Ужи циљеви курса су критичко испитивање појмова научне теорије, експеримента, природних закона, научног објашњења и њихових међусобних веза.
Предуслови за полагање: Теорија сазнања II
Облици наставе: На предавањима се испитују проблемски уобличене тематске целине, док се на вежбама студенти укључују у рад путем припремљених саопштења. Посебан нагласак у настави је на подстицању дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - Počeci nauke i naučnog metoda
P. Frank: Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – poglavlja 4, 5, 6 i 7; Aristotel: Fizika (izbor); Presokratovci (izbor)

2. недеља
предавање - Naučna Revolucija – nauka i filozofija u 17. veku
P. Frank: Prekidanje Lanca (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – poglavlje 3, 4 i 5; Njutn: Principia (Predgovor); Galilej: O kretanju; Hjum: Esej o ljudskom razumu (izbor)

3. недеља
предавање - Empirizam, eksperimentalizam, racionalizam
Bekon: Novum organum (izbor); P. Duhem: Fizikalna teorija i eksperiment (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) ; Dekart: Rasprava o metodi (izbor)

4. недеља
предавање - Naučno objašnjenje
Deduktivni metod – V.Serl: Uvod u filozofiju; Indukcija – Bekon: Novum organum (izbor); Test Br.1 – 30% ocene; Lakatoš (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – Uvod i poglavlje 1 (strane: 266 - 283) ; Poper: Cilj Nauke (Filozofija Nauke, priredio Neven Sesardić)

5. недеља
предавање - Zakoni Prirode
Nejgel: Struktura nauke (izbor); Ejer (izbor)

6. недеља
предавање - Metafizika i nauka
P. Frank: Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom - poglavlja 6, 7, 8, i 9; Presokratovci (izbor); Aristotel: Fizika (izbor); Hajzenberg: Fizika i metafizika (izbor); Poincare: Je li znanost umjetna? (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić); Mach: Ekonomična priroda fizikalnog istraživanja (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić); Huserl: Kriza evropskih nauka (Predgovor)

7. недеља
предавање - Logika i nauka
Hempel: O standardnoj koncepciji naučnih teorija (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić)

8. недеља
- - Test Br. 2 – 30% ocene
-

9. недеља
предавање - Nauka i Pseudo-nauka
Thagard: Why Astrology Is a Pseudoscience
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Filozofija nauke, priredio Neven Sesardic i http://perovich.tripod.com
↑↑↑