Филозофија

Курс:
Логички емпиризам (осн.)
У оквиру предмета: Логички емпиризам
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Принцип верификације и његове одбране: Шлик, Нојрат, Карнап, Хемпел и други.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се студенти упознају са основним токовима верификационизма, који је рођен у окриљу позитивизма и постао утицајна филозофска доктрина и после нестајања логичког емпиризма са филозофске сцене.
Предуслови за полагање: Није потребно предзнање из других филозофских дисциплина.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Бечки круг
Формирање и значај Бечког круга.

2. недеља
предавање - Берлински круг
Настанак и повезаност са Бечким кругом.

3. недеља
предавање - Семантички критеријум смислености
Принцип верификације и критике.

4. недеља
предавање - Витгенштајн и Бечки круг
Утицај Tractatusa на филозофију Бечког круга.

5. недеља
предавање - Шлик о етици као чињеничкој науци
Теорија норми и експланаторна етика.

6. недеља
предавање - Карнап и Хусерл
Хусерлово и Карнапово схватање конституције.

7. недеља
предавање - Карнап и Хемпел о "сретној околности"
Системи протокол исказа и теорије истине.

8. недеља
предавање - Рајхенбахов
Закључивање с опаженог на неопажено.

9. недеља
предавање - Ејер – логички емпиризам у Великој Британији
Да ли је конклузивна проверљивост могућа?

10. недеља
предавање - Раселова критика Нојратовог одређења протокол реченица
Расел о основним исказима.

11. недеља
предавање - Вајт, Гудман и Квајн – критика логичког позитивизма
Дистинкција аналитичко/синтетичко.

12. недеља
предавање - Густав Бергман о метафизици логичког позитивизма
Имплицитна метафизика и некритички реализам.

13. недеља
предавање - Филип Франк о вези филозофије и науке
О прекиду ланца наука-филозофија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Берчић, Боран, Филозофија Бечког круга, Крузак, Загреб, 2002, стр. 23-58, стр. 90-344, стр. 421-452.
Карнап, Рудолф, Философија и логичка синтакса (превела Светлана Зечевић), Јасен, Никшић, 1999.
Нојрат, Ото, "Протокол реченице", Реализам, натурализам и емпиризам (прир. А. Крон и С. Новаковић), Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2004, стр. 189-196.
Расел, Бертранд, "Основни искази", Истраживање значења и истине (превео Владислав Николић), Откровење, Београд, 2008, стр. 166-179.
Франк, Филип, Философија науке (превео Александар Гордић), Клуб НТ, Београд, 2005, стр. 38-65.
М. Анђелковић, "Витгенштајн о смислу и бесмисленом", Arhe, 11, 2009, стр. 73-87.
↑↑↑