Филозофија

Курс:
Филозофија језика и метафизика (осн.)
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Веза између филозофије језика и метафизике биће разматрана кроз старо филозофско питање да ли предикат «постојати» изражава својство.
Циљ изучавања курса: Детаљним разматрањем датих проблема студент се упознаје са различитим облицима филозофске аргументације и стиче бољи увид у разуђен и богат појмовни оквир разноврсних а неретко и сасвим удаљених савремених филозофских гледишта.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова за избор овог курса.
Облици наставе: Предавања (М. Трајковски) и вежбе (Р. Јовановић).
План курса:

1. недеља
предавање - Историјски увод: различита значења глагола "бити"
Разматрају се разлози који се наводе у прилог тези да егзистенција није реално својство са циљем да се укаже на релевантност каснијег Фрегеовог доказа да егзистенција није предикат првог реда.

2. недеља
предавање - Критика Кантовог аргумента да егзистенција није реални предикат
О противречности Кантовог схватања егзистенцијалног суда.

3. недеља
предавање - Малколмова одбрана онтолошког доказа
Две линије Анселмовог доказа.

4. недеља
предавање - Фреге и Расел о природи егзистенцијалног суда
Егзистенција као својство исказне функције.

5. недеља
предавање - Прајорово одређење предиката
Релевантност Прајоровог критеријума за Фрегеово учење.

6. недеља
предавање - Ленгфорд о односу сингуларног и егзистенцијалног суда
Сингуларни судови и принцип искључења трећег.

7. недеља
предавање - Егзистенцијални суд и референцијално непрозирни контексти
Да ли се може тврдити да је егзистенција предикат другог реда и у случајевима непрозирних контекста?

8. недеља
предавање - Квантификација, верификација и онтолошка обавезивања
Да ли бити значи бити вредност променљиве?

9. недеља
предавање - Неодређене негативне заменице
Квантификациона употреба неодређених негативних заменица.

10. недеља
предавање - Неодређене негативне заменице
Референцијална употреба неодређених негативних заменица.

11. недеља
предавање - Егзистенција и инстанцијација
Уместо чега стоје променљиве?

12. недеља
предавање - Егзистенција као предикат првог реда
Један аргумент у прилог тези да је егзистенција предикат првог реда.

13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива
Закључна разматрања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Williams, C. J. F., What is Existence?, Claredon Press, Oxford, 1981.
М. Анђелковић, "Логичко-епистемолошка природа онтичких и онтолошких доказа", Theoria, 4, 2011, стр. 17-29
М. Трајковски, "Нико и ништа: о значењу негативних неодређених заменица", Theoria 4, 2018
↑↑↑