Филозофија

Курс:
Историја филозофије IVb (Савремена континентална филозофија) (осн.)
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Поред општег прегледа, посебно ће се обрађивати феноменологија и егзистенцијализам као најзначајнији правци савремене континенталне филозофије. Разматраће се филозофеме Хусерла, Кјеркегора, Хајдегера и Сартра.
Циљ изучавања курса: Упознавање са неким од најзначајнијих праваца у савременој континенталној филозофији.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Предавања проф. др Миланка Говедарице, праћена семинарским вежбањима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Е. Хусерл, Идеја феноменологије, Београд, 1975.
С. Кјеркегор, Страх и дрхтање, Београд, 2002. (171-248. стр.)
М. Хајдегер, Битак и време, Загреб, 1988. (45-129. стр.)
Ж.П. Сартр, Биће и ништавило, 1. том, Београд, 1984. (187-231. стр.)
М. Говедарица, Филозофска анализа ирационалности, Панчево, 2006.
↑↑↑