Филозофија

Курс:
Увод у метафизику (осн.)
У оквиру предмета: Увод у метафизику
Предавачи: др Радмила Јовановић Козловскидоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс ће започети општим разматрањима о појму, врстама и историји метафизике, о основним метафизичким становиштима, општој онтологији и зависности посебних онтологија од појмовних оквира. После тога, курс ће се усмерити на разматрање онтолошког статуса математике и природних наука, те на низ класичних и модерних метафизичких питања о универзалијама, партикуларијама, супстанцијама, догађајима, исказима и узрочности. Курс ће се бавити и модалним категоријама и са њима повезаним теоријама могућих светова, а завршиће се разматрањем односа духа и тела, онтолошког статуса времена, и проблема који се јављају у вези са слободом воље.
Циљ изучавања курса: Упознавање са низом основних метафизичких проблема и становишта. Стицање филозофских знања и вештина који су неопходне за процењивање понуђене аргументације, и за самостално стварање аргумената у прилог неке метафизичке тезе или против ње.
Предуслови за полагање: Пожељно је познавање енглеског језика.
Облици наставе: предавања и вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Увод: шта је метафизика?
Схватити невидљиво Настанак и кратка историја метафизике Аристотеловски приступ метафизици

2. недеља
предавање - Стварност, биће, онтологија
Стварност и појава Биће као биће Онтологије посебних наука Онтолошка релативност

3. недеља
предавање - Онтолошки проблеми аритметике
Класично заснивање математике Логицизам Платонизам Интуиционизам Формализам

4. недеља
предавање - Проблеми статуса геометрије
Питање статуса геометрије после појаве нееуклидских геометрија Кантов приступ Реализам и конвенционализам

5. недеља
предавање - Питање статуса природних наука
Реалистички приступ Конвенционалистички приступ Дијемово схватање физике

6. недеља
предавање - Проблем универзалија
Метафизички реализам Строги номинализам Металингвистички номинализам Теорија тропа Фикционализам

7. недеља
предавање - Конкретне партикуларије
Супстрати; Свежњеви; Супстанције

8. недеља
предавање - Супстанције
Традиционална схватања супстанција Монизам и плурализам супстанција

9. недеља
предавање - Узрочност
Предхјумовска схватања узрочности Хјумова критика узрочности Одговори Хјуму Нео-хјумовски приступи Други савремени приступи

10. недеља
предавање - Нужно и могуће
Модалне категорије Могући светови Номинализам могућих светова Актуализам могућих светова

11. недеља
предавање - Време
МекТагарт о нестварности времена Реакције на МекТагартов аргумент

12. недеља
предавање - Дух и тело
Дуализам Материјализам Монизам

13. недеља
предавање - Слобода воље
Слобода воље у контексту теологије, морала и науке Фатализам Детерминизам и индетерминизам Компатибилизам и инкомпатибилизам Либертаријанизам
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пјер Дијем, Циљ и структура физичке теорије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци - Нови Сад 2003.
Бертранд Расел, Основни проблеми филозофије, НОЛИТ, Београд 1980., поглавља 1-4
Фридрих Коплстон, Историја средњевековне филозофије, поглавље 14
Милош Арсенијевић, Време и времена, Дерета, Београд 2005, поглавље „Онтолошки статус времена“
Невен Сесардић, Физикализам, поглавље 5, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд 1984.
Аристотел: Органон, поглавље „Категорије“
Баркли, Џ., Расправа о људском сазнању, одељак 1
Хјум, Расправа о људској природи, књига 1, део 1, поглавље 7; књига 1, део 3, поглавља 14-15
Лајбниц, Монадологијa
В.О.В. Квајн, „О ономе чега има“ и „Онтолошка релативност“, у В.О.В.Квајн Онтолошка релативност и други есеји, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад 2007.
Доналд Дејвидсон, „Индивидуација догађаја“ у Д. Дејвидсон Метaфизички огледи, Радионица студентског издавачког центра, Београд 1995.
А.Т. Плејс, „Да ли је свест мождани процес?“ у зборнику Есеји иѕ филозофије духа, Мали Немо, Панчево 2004.
Стивен Баркер, Филозофија математике, НОЛИТ, Београд 1973.
Александар Пражић, Реч о слободи, Први део , Мала едиција Идеја, Београд, или неко друго издање
Општа допунска литература
Препоручена страна литература
Michael J. Loux, Introduction to Metaphysics, III edition, Routledge, New York 2006.
Michael J. Loux ed., Metaphysics, Contemporary Readings, Routledge, London and New York 2006.
Michael J. Loux and Dean W. Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford and New York 2005.
D.W. Hamlin, Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
Студенти ће од наставника добити посебну литературу за писање семинарских радова која је прилагођена теми коју буду изабрали.
↑↑↑