Филозофија

Курс:
Ренесансна филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Ренесансна филозофија
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Tема курса су ренесансне космолошке теорије. Гледано из перспективе прелаза са Птоломејеве на Њутнову космологију, бавићемо се посебно Коперником, Кеплером, Брахеом, Галилејем и Декартом.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са темама наведеним у наслову курса и да при том развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и критичког разматрања филозофске литературе.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Два часа предавања и два часа вежби недељно
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Коаре ’Научна револуција’ Нолит, Београд
Декарт ’Основи филозофије’
↑↑↑