Филозофија

Курс:
Савремене етичке теорије (осн.)
У оквиру предмета: Савремене етичке теорије
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студент треба да овлада основним информацијама о главним токовима савремених нормативно-етичких теорија и њиховом везом (ако је има) са метаетичким струјама.
Циљ изучавања курса: Приказивање основних контроверзи савремене филозофије морала. Увид у нове облике утилитаризма и нове облике кантовства. Приказивање односа метаетике и нормативне етике.
Предуслови за полагање: Положен испит из Етике.
Облици наставе: - предавања - семинарски радови - семинарска саопштења - расправа о изнетим проблемима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. М. Хер, Морално мишљење, Београд, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, 2005 - гл. 1-4, 6, 10, 11
Џ. Меки, Етика, Плато, Београд, 2004 - гл. 1-4, 6, 7
В. Франкена, Етика, Крузак, Загреб, 1998 - гл. 1-3
Н. Цекић, "Да ли је Кант могао бити утилитариста?"
Ненси Ен Дејвис, "Савремена деонтологија", чланак у: П. Сингер, Увод у етику
Г. Пенс, "Теорије врлине", чланак у: П.Сингер, Увод у етику
Џ. Денси, "Етика prima facie дужности", чланак у: П. Сингер, Увод у етику
Општа допунска литература
Smart and Williams, Utilitarianism: for and against
J. Rawls, A Theory of Justice, ch. I-III
↑↑↑