Филозофија

Курс:
Филозофија језика и метафизика (осн.)
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Веза између филозофије језика и метафизике биће разматрана кроз старо филозофско питање да ли предикат «постојати» изражава својство.
Циљ изучавања курса: Детаљним разматрањем датих проблема студент се упознаје са различитим облицима филозофске аргументације и стиче бољи увид у разуђен и богат појмовни оквир разноврсних а неретко и сасвим удаљених савремених филозофских гледишта.
Предуслови за полагање: Испуњене предиспитне обавезе.
Облици наставе: Предавања (М. Анђелковић) и вежбе (Р. Јовановић).
План курса:

1. недеља
предавање - Историјски увод: критика онтолошког доказа
Разматрају се разлози који се наводе у прилог тези да егзистенција није реално својство са циљем да се укаже на релевантност каснијег Фрегеовог доказа да егзистенција није предикат првог реда.

2. недеља
предавање - Критика Кантовог аргумента да егзистенција није реални предикат
О противречности Кантовог схватања егзистенцијалног суда.

3. недеља
предавање - Малколмова одбрана онтолошког доказа
Две линије Анселмовог доказа.

4. недеља
предавање - Фреге и Расел о природи егзистенцијалног суда
Егзистенција као својство исказне функције.

5. недеља
предавање - Прајорово одређење предиката
Релевантност Прајоровог критеријума за Фрегеово учење.

6. недеља
предавање - Ленгфорд о односу сингуларног и егзистенцијалног суда
Сингуларни судови и принцип искључења трећег.

7. недеља
предавање - Егзистенцијални суд и референцијално непрозирни контексти
Да ли се може тврдити да је егзистенција предикат другог реда и у случајевима непрозирних контекста?

8. недеља
предавање - Квантификација, верификација и онтолошка обавезивања
Да ли бити значи бити вредност променљиве?

9. недеља
предавање - Интенционална ин-егзистенција
Интенционалност менталних стања и постојање.

10. недеља
предавање - Фиктивни ентитети и постојање
Објекти и постојеће ствари.

11. недеља
предавање - Егзистенција и инстанцијација
Уместо чега стоје променљиве?

12. недеља
предавање - Егзистенција као предикат првог реда
Један аргумент у прилог тези да је егзистенција предикат првог реда.

13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива
Закључна разматрања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cambell,R., »Real Predicates and ’Exist’«, Mind 329, 1974.
Frege, G., Osnove aritmetike (odabrali i preveli F. Grgić i M. Hudoletnjak Grgić), Kruzak, Zagreb, 1995.
Kaнт, И., Критика чистог ума (превео др Никола Поповић), Дерета, Београд, 2003, стр. 311-315 (B628)
Langford,C. H., »Singular Propositions«, Mind 145, 1928.
Malcolm, N., “Anselm’s Ontological Argument”, The Philosophical Review, No. 1, 19
Расел, Б., Филозофија логичког атомизма (превео Владислав Николић), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2007.
Williams, C. J. F., What is Existence?, Claredon Press, Oxford, 1981.
↑↑↑