Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIIa (Филозофија XIX века - I део) (осн.)
Предавачи: др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Курс започиње анализом Кантове филозофије из критичког раздобља - његовом епистемологијом, онтологијом, практичном филозофијом и критиком метафизике. После тога, курс се усмерава на мисао Артура Шопенхауера и редом обрађује његову критику Кантове филозофије, учење о начелу разлога и епистемологију, те његову метафизику, етику и естетику. Најзад, курс се бави идејама које је Вилхелм Дилтај изнео о свету живота и о духовним наукама.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са најважнијим идејама тројице немачких филозофа XVIII и XIX века - Имануела Канта, Артура Шопенхауера и Вилхелма Дилтаја.
Предуслови за полагање: Да би добили завршну оцену из овог предмета, студенти филозофије претходно треба да положе предмете Историја филозофије Ia, Iб, IIа и IIб. Овај услов не важи за студенте са других група.
Облици наставе: Предавања и вежбе на којима студенти, уз помоћ наставника, анализирају Кантове, Шопенхауерове и Дилтајеве текстове и расправљају о њима.
Начин оцењивања рада и резултата: Завршна оцена (од 0 до 100 поена) се добија сабирањем три оцене - излагања на вежбама у току семестра (до 20 поена), семинарског рада (до 30 поена) и усменог испита (50 поена). Излагања треба да трају од 15 до 20 минута, док семинарски рад треба да садржи 2000 речи, и треба га предати од 26. јануара. Поред познавања материје, при оцењивању ће се позитивно вредновати јасноћа, разговетност и прецизност излагања, способност проблемског мишљења, истраживачка самосталност и оригиналност, говорничке и списатељске вештине.
План курса:

1. недеља
предавање - Опште одлике трансценденталног идеализма и теорија опажања
Meтод трансценденталне анализе; Епистемологија трансценденталног идеализма; Трансцендентални иделизам и трансцендентални реализам; Теорија простора и времена

1. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума – План и циљ књиге
а) Предговори за 1. и 2. издање; б) Увод у КЧУ.

1. недеља
вежбе - Б) Критика чистог ума – Трансцендентална естетика
а) КЧУ, §1-3 (први одсек - простор); б) КЧУ, §4-7 (други одсек – време); ц) КЧУ, § 8 (Закључци Трансценденталне естетике)

2. недеља
предавање - Кантова теорија разума I
Судови и категорије; Дедукција категорија

2. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума – Трансцендентална аналитика I
(Трансцендентална логика, категорије разума) a) КЧУ, стр. 73-80. (Идеја трансценденталне логике, I-IV); б) КЧУ, стр. 82-94 (Аналитика појмова, Први главни део,закључно са §12, о категоријама разума).

2. недеља
вежбе - Б) Критика чистог ума – Трансцендентална аналитика II (Дедукција категорија)
a) КЧУ, стр. 95-102. („Први одсек“ Трансценденталне аналитике - §13-14); b) KЧУ, стр. 102-113. („Други одсек“ Трансценденталне аналитике - §15-23); c) КЧУ, стр. 113-122. („Други одсек“ Трансценденталне аналитике - §24-27)

3. недеља
предавање - Кантова теорија разума II
Шематизам категорија; Основни ставови разума

3. недеља
вежбе - Б) Kритика чистог ума – Трансцендентална аналитика IV
(Аналитика основних ставова II) a) КЧУ, стр. 142-148 (Антиципацијe опажаја) ; b) KЧУ, стр. 148-151, 156-168 (Аналогије искуства, II Аналогија)

3. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума – Трансцендентална аналитика III
(Aналитика основних ставова I) a) КЧУ, стр. 122-131. (Друга књига трансценденталне аналитике – „Аналитика основних ставова“, „Увод – О трансценденталној моћи суђења уопште“ и „Први главни део о шематизму чистих појмова разума“; б) КЧУ, стр. 131-139 (Друга књига трансцендетналне аналитике – „Други главни део“ - „Систем основних ставова чистог разума“, Први, Други и Трећи одсек) ц) КЧУ, стр. 139-142 (Аксиоме датости у опажању)

4. недеља
предавање - Кантова теорија ума
Систематизујућа функција ума; Одвајање мишљења од опажања; Дијалектичка илузија

4. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума – Трансцендентална аналитика V
(Аналитика основних ставова III) a) КЧУ, стр. 173-188. (Постулати емпиријског мишљења уопште) ; b) КЧУ, стр. 188-202. (Трећи главни део аналитике принципа – О основу разликовања свих предмета уопште на феномене и ноумене).

4. недеља
вежбе - Б) Критика чистог ума – Трансцендентална дијалектика I
(Идеја и план трансценденталне дијалектике) a) KЧУ, стр. 219-228. (Tрансцендентална дијалектика - Увод) ; b) KЧУ, стр. 229-242. (Трансцендентална дијалектика – Прва књига)

5. недеља
предавање - Кантова критика метафизике I
Критика рационалне психологије; Критика рационалне теологије

5. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума – Трансцендентална дијалектика II
(Kритика рационалне психологије) а) КЧУ, стр. 242-251 (Трансцендентална дијалектика – Друга књига – О дијалектичким закључцима чистог ума, О паралогизмима чистог ума) ; б) КЧУ, стр. 258-9 (Крај решења психолошког паралогизма)

5. недеља
вежбе - Б) Критика чистог ума – Трансцендентална дијалектика III
(Критика рационалне теологије) a) KЧУ, стр. 365-370. (O немогућности онтолошког доказа божјег постојања) ; b) KЧУ, стр. 370-379. (O немогућности космолошког доказа божјег постојања) ; c) KЧУ, стр. 379-385. (O немогућности физико-теолошког доказа божјег постојања)

6. недеља
предавање - Кантова критика метафизике II
Критика рационалне космологије

6. недеља
вежбе - Б) Kритика чистог ума –Трансцендентална дијалектика V (Друга и Трећа антиномија)
a) КЧУ, стр. 286-291. (Трећа антиномија чистог ума) ; b) КЧУ, стр. 292-297. (Четврта антиномија чистог ума) ; c) КЧУ, стр. 326-252. (Решење антиномије чистог ума)

6. недеља
вежбе - А) Критика чистог ума - Трансцендентална дијалектика IV
А) Критика чистог ума - Трансцендентална дијалектика IV (Критика рационалне космологије – Прва и Друга антиномија) a) КЧУ, стр. 261-271. (Друга књига Трансценденталне дијалектике, Други главни део – Антиномија чистог ума, Први и Други одсек) ; b) КЧУ, стр. 272-277. (Прва антиномија чистог ума) ; c) КЧУ, стр. 278-252. (Друга антиномија чистог ума) д) KЧУ, стр. 326-252 (Решење антиномије чистог ума)

7. недеља
предавање - Кантова критика телеологије
Критика реалистичког схватања телеолошких судова; Врсте телеолошких судова и њихова улога у сазнању

7. недеља
вежбе - А) Аналитика телеолошке моћи суђења
а) Критика моћи суђења, Други део, §61-64; б) Критика моћи суђења, Други део, 65-68

7. недеља
вежбе - Б) Дијалектика телеолошке моћи суђења
а) Критика моћи суђења, Други део, §69-78; б) Критика моћи суђења, Други део, §79-84

8. недеља
предавање - Кантова филозофија морала
Моралне вредности и дужности; Морални закон; Морално одлучивање

8. недеља
вежбе - А) Основни појмови Кантове етике 1
а) Заснивање метафизике морала, I део; б) Заснивање метафизике морала , II део, стр. 41-63

8. недеља
вежбе - Б) Основни појмови Кантове етике 2
а) Заснивање метафизике морала , II део, стр. 63-84; б) Критика практичног ума, §1-8

9. недеља
предавање - Кантова политичка мисао
Републиканство; Критика непросвећености

9. недеља
вежбе - А) Филозофија права
а) Метафизика права, Први одсек јавног права, Државно право §43-9; б) Метафизика права, Други одсек јавног права, Међународно право, §53-61; ц) Метафизика права, Трећи одсек јавног права, Космополитско право, §62

9. недеља
вежбе - Б) Републиканство и просветитељство
а) Вечни мир, стр. 137-156 (Први и други одељак, Први и други додатак) ; б) Вечни мир, стр. 156-169 (Прилог – „О несагласности између морала и политике у погледу вечног мира) ; ц) „Шта је просвећеност?“

10. недеља
предавање - Шопенхауерова критика Кантове филозофије
Критика теоријске филозофије; Критика практичне филозофије

10. недеља
вежбе - А) Шопенхауерова критика Кантове теоријске филозофије
а) Свет као воља и представа, I том — Додатак стр. 467-505; б) Свет као воља и представа, I том — Додатак стр. 505-533

10. недеља
вежбе - Б) Шопенхауерова критика Кантове практичне морала
а) О темељу морала, II део – Критика фундамента који је етици дао Кант, §3-6; б) О темељу морала, II део – Критика фундамента који је етици дао Кант §7-10

11. недеља
предавање - Шопенхауеровa епистемологија и метафизика
Четири облика начела разлога; Опажање и мишљење; Стварност и појава; Воља и њене објективације

11. недеља
вежбе - Б) Шопенхауерова метафизика
Б) Шопенхауерова метафизика а) Свет као воља и представа, I том, Друга књига – Свет као воља, Прво разматрање – Објективација воље, §17-22; б) Свет као воља и представа, I том, Друга књига – Свет као воља, Прво разматрање – Објективација воље, §23-5; ц) Свет као воља и представа, I том, Друга књига – Свет као воља, Прво разматрање – Објективација воље, § 26-9

11. недеља
вежбе - А) Шопенхауерова теорија сазнања
а) Свет као воља и представа, I том, Прва књига – Свет као представа, Прво разматрање – Представа потчињена начелу разлога: предмет искуства и науке, § 1-7; б) Свет као воља и представа, I том, Прва књига – Свет као представа, Прво разматрање – Представа потчињена начелу разлога: предмет искуства и науке, § 8-12

12. недеља
предавање - Шопенхауерова филозофија уметности и морала
Природа контемплације и сазнајна улога уметности; Учење о слободи; Учење о сажаљењу и врлинама

12. недеља
вежбе - А) Шопенхауерова естетика
а) Свет као воља и представа, I том, Трећа књига – Свет као представа, Друго разматрање – Представа, независна од начела разлога: Платонска идеја: предмет уметности, § 30-8; б) Свет као воља и представа, I том, Трећа књига – Свет као представа, Друго разматрање – Представа, независна од начела разлога: Платонска идеја: предмет уметности, § 39-47;

12. недеља
вежбе - Б) Шопенхауерово учење о слободи и моралу
а) О слободи воље, I и I I део – „Одређење појма“ и „Воља пре самосвести“; б) О темељу морала, III део – „Заснивање етике“, §14-20; ц) О темељу морала, III део – „Заснивање етике“, §18-20

12. недеља
вежбе - А) Шопенхауерова естетика
ц) Свет као воља и представа, I том, Трећа књига – Свет као представа, Друго разматрање – Представа, независна од начела разлога: Платонска идеја: предмет уметности, § 48-52

13. недеља
предавање - Дилтајева филозофија
Филозофија живота; Херменеутика

13. недеља
вежбе - Б) Дилтајева филозофија живота и историје
а) „Изградња историјског света у духовним наукама“, главе I-III (исто, стр. 174-196) ; б) „Изградња историјског света у духовним наукама“, Историјско знање и културни склопови (исто, стр. 207-235).

13. недеља
вежбе - А) Дилтајево психолошко заснивање духовних наука и историја херменеутике
а) „Задатак једног психолошког заснивања духовних наука“ (у В. Дилтај, Заснивање духовних наука, стр. 49-64) ; б) „Описна и аналитичка психологија“ (исто, стр. 65-88) ; ц) „Настанак херменеутике“ (исто, стр. 94-109)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1) Имануел Кант, Критика чистог ума:Предговори за прво и друго издање, Први део и други део (Трансцендентална естетика, аналитика и дијалектика). Нумерација страница са списка вежби - БИГЗ-ово издање из 1976. Може се користити и Деретино издање, 2003
2) Имануел Кант, Критика практичног ума, БИГЗ, Београд 1990, §1-8
3) Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, БИГЗ, Београд 1981, 1. и 2. део
4) Имануел Кант, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд 1975, Аналитика и дијалектика телеолошке моћи суђења, §61-84
5) Имануел Кант, Метафизика морала, Први део – Метафизика права, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци 1993, §43-9, 53-62
6) Имануел Кант, „Вечни мир. Филозофски нацрт“, у И. Кант, Ум и слобода, Идеје, Београд 1974., стр. 135-169.
7) Имануел Кант, „Одговор на питање: шта је просвећеност“, Идеје, Београд 1974, стр. 41-8.
8) Артур Шопенхауер, Свет као воља и представа, Први том, Службени гласник, Београд 2005. I том—Прва књига, §1-12 Додатак стр. 467 I том — Друга књига §17-29 I том — Трећа књига, §30-40 I том — Додатак стр. 467
9) Артур Шопенхауер, О слободи воље, Светови, Нови Сад 1992, Први и други део
10) Артур Шопенхауер, О темељу морала, Братство-Јединство, Нови Сад 1990, Tрећи део
Општа допунска литература
1) Милош Арсенијевић, „Кантова теоријска филозофија“, Филозофске студије, VI, Београд 1975., стр. 9-114.
2) Иван Вуковић, Опонашање Бога, интимна историја Кантове филозофије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци 2006.
3) H.J. Paton, Kant*s Metaphysics of experience, I i II, London: George Allen&Unwin Ltd, New York: Humanities Press Inc. 1936-1970.
4) Henry Allison, Kant*s Transcendental Idealism, Yale University Press, New Haven and London 1983.
5) Paul Guyer, izd., The Cambridge Companion to Kant, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
6) Otfried Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft, Die grundelgung der modernen Philosophie, C.H.Beck, München 2003.
↑↑↑