Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIIб - општи курс
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Немачка филозофија деветнаестог века од Фихтеа до Ничеа.
Циљ изучавања курса: На овом курсу студенти би требало да се упознају са немачком посткантовском филозофијом са краја 18. и немачком филозофијом 19. века. Пре свега би требало да се упуте у процес изградње филозофских система немачког идеализма (Фихте, Шелинг, Хегел) као и са разноврсним филозофским оријентацијама у девтнаестом веку, посебно са филозофијом Шопенхауера, Фојербаха, Маркса и Ничеа.
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебних предуслова
Облици наставе: Једном недељно одржаваће се два часа предавања и четири часа вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, узимање учешћа у дискусији, периодична саопштења и израда семинарског рада. Оцена студента зависи од активности на часовима, семинарског рада и завршног испита.
Начин оцењивања рада и резултата: Утврђен Статутом Факултета.
План курса:

1. недеља
предавање - Преглед целине курса: успон и пад идеалистичких филозофских система.
Преглед целине курса: успон и пад идеалистичких филозофских система. Општа интелектуална и културна клима овог раздобља - просветитељство и романтизам.(Wilhelm Windelband, Повијест филозофије II, Загреб 1957; Исаија Берлин, Корени романтизма, Београд 2006. ''Први напад на просвећеност'', ''Истински оснивачи романтизма'', ''Необуздани романтизам''.)

2. недеља
предавање - Разматрање појма ''ствар по себи'' у посткантовској филозофији.
(Wилхелм Wинделбанд, Повијест филозофије II, Загреб 1957. стр. 153-169; Ернест Касирер, Проблем сазнања III, С. Карловци/Н. Сад 2000. Јакоби и Рајнхолд)

3. недеља
предавање - Фихтеово учење о науци.
(Ј. Г. Фихте, Учење о науци, Београд 1976, ''О појму учења о науци или такозване филозофије'', ''Први увод у учење о науци'', ''Други увод у учење о науци'' Основа цјелокупне науке о знаности, Загреб 1974, & 1-3.)

4. недеља
предавање - Шелингов систем трансценденталног идеализма.
(Систем трансценденталног идеализма, ''Увод'', ''Главне поставке телеологије према начелима трансценденталног идеализма'', ''Дедукција опћег органа филозофије или: главне поставке филозофије умјетности према начелима трансценденталног идеализма'', ''Опће примједбе уз цијели систем'', ''Филозофска истраживања о суштини човекове слободе ...'')

5. недеља
предавање - Хегел - Спекулативно-дијалектички метод филозофије.
(Феноменологија духа, Предговор и Увод. Наука логике И, ''Шта мора да чини почетак науке'', Наука логике /део Енциклопедије.../ Просвета, Београд 1973. & 79-82. са Додацима; Жан Иполит, ''Структура филозофског језика према 'Предговору' за Хегелову Феноменологију духа'', у: Структуралистичка контроверза, прир. Е. Донато и Р. Мекси, Београд 1988.)

6. недеља
предавање - Хегел - Преглед енциклопедијског система
(Енциклопедија филозофијских знаности, Сарајево 1987; Општи преглед елемената система - науке логике, филозофије природе и филозофије духа.)

7. недеља
предавање - Хегел - Феноменологија духа
(Феноменологија духа, Општи преглед садржаја, ''Свест'', ''Самосвест'', ''Апсолутно знање''; Х.-Г. Гадамер, Хегелова дијалектика, ''Изокренути свет'', ''Дијалектика самосвести''.)

8. недеља
предавање - Хегел - Наука логике
(Наука логике И, Општи преглед садржаја, ''Биће'', ''Величина (Квантитет)'' 181-197, II ''Битности или рефлексивне одредбе'', Књазев-Адамовић, С. С моје тачке гледишта, Београд 1996, ''Још једном о Хегеловој критици закона формалне логике'', Х.-Г. Гадамер, Хегелова дијалектика, ''Идеја Хегелове Логике'')

9. недеља
предавање - Хегел - Филозофија историје света и историја филозофије
(Историја филозофије, Општи преглед целине, ''Појам историје филозофије'', Филозофија историје, Општи преглед целине, ''Увод'' до ''Географског основа историје света'')

10. недеља
предавање - Шопенхауер
(Wilhelm Windelband, Повијест филозофије II, Загреб 1957. стр. 153-169; Ернест Касирер, Проблем сазнања III, С. Карловци/Н. Сад 2000. Песимизам и избављење (Зборник), В. Бања 1988, /Х. Барт, ''Шопенхауерова 'истинска критика ума' '', А. Шмит, ''Шопенхауер и материјализам'', Шопенхауер, А: Два основна проблема етике, ''Наградни спис о темељу морала'' & 15-20.)

11. недеља
предавање - Материјализам и критика религије и идеологије: Фојербах
(Л. Фојербах, Предавања о суштини религије, 3.-6. и 15. предавање;

12. недеља
предавање - Маркс
(Тезе о Фојербаху, Прилог критици Хегелове филозофије права, Прилог јеврејском питању)

13. недеља
предавање - Ниче
(Р. Џ. Холингдејл, Ниче - живот и филозофија, Београд 2004. Ниче, Ф: Сумрак идола, ''Морал као противприрода'', ''Четири велике заблуде'', ''На чему сам захвалан старима'')
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Основна литература је наведена уз појединачна предавања и вежбе. Додатна литература - Дела филозофа који се разматрају на овом курсу у целини. Помоћна литература - Предговори преводима дела филозофа који се разматрају на овом курсу. - Историјски прикази филозофије.
Општа допунска литература
- Windelband, W. Повијест филозофије II, Загреб 1957 ... - Касирер, Е. Проблем сазнања III, С. Карловци/Н. Сад 2000. - Петронијевић, Б. Историја новије филозофије, Београд 1982 - Хегел, Г. В. Ф., Историја филозофије III, Београд ... - Филиповић, В. Класични немачки идеализам, Загреб ... - Copleston, F., A History of Philosophy Vol. 7. - Jean Hyppolite, Студије о Марxу и Хегелу, Загреб 1977. - German Philosophers, Oxford University Press, Oxford 1997.
- Taylor, Charles, Hegel, Cambridge University Press, Cambridge 1975.
↑↑↑