Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIIа - општи курс
Предавачи: др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Курс започиње анализом Кантове филозофије из критичког раздобља - његовом епистемологијом, онтологијом, практичном филозофијом и критиком метафизике. После тога, курс се усмерава на мисао Артура Шопенхауера и редом обрађује његову критику Кантове филозофије, његово учење о начелу разлога и епистемологију, те његову метафизику, етику и естетику. Најзад, курс се бави идејама које је Вилхелм Дилтај изнео о животу и о духовним наукама. Највише простора посвећено је Имануелу Канту, а најмање Вилхелму Дилтају.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са најважнијим идејама тројице немачких филозофа XVIII и XIX века - Имануела Канта, Артура Шопенхауера и Вилхелма Дилтаја.
Предуслови за полагање: Положени испити из претходна четири семестра студија филозофије, као и остали услови предвиђени Статутом Факултета.
Облици наставе: Једном недељно одржаваће се два часа предавања и четири часа вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, узимање учешћа у дискусији, периодична саопштења и писање семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењују се излагање на вежбама (20 поена) семинарски рад (30 поена) и усмени испит (50 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Опште одлике трансценденталног идеализма и теорија опажања
Meтод трансценденталне анализе Епистемологија трансценденталног идеализма Трансцендентални иделизам и трансцендентални реализам Теорија простора и времена

2. недеља
предавање - Кантова теорија разума I
Судови и категорије Дедукција категорија

3. недеља
предавање - Кантова теорија разума II
Шематизам категорија Основни ставови разума

4. недеља
предавање - Кантова теорија ума
Систематизујућа функција ума Одвајање од опажања Дијалектичка илузија

5. недеља
предавање - Кантова критика метафизике I
Критика рационалне психологије Критика рационалне теологије

6. недеља
предавање - Кантова критика метафизике II
Критика рационалне космологије

7. недеља
предавање - Кантова критика телеологије
Критика реалистичког схватања телеолошких судова Врсте телеолошких судова и њихова улога у сазнању

8. недеља
предавање - Кантова филозофија морала
Моралне вредности и дужности Морални закон Морално одлучивање

9. недеља
предавање - Кантова политичка мисао
Републиканство Критика непросвећености

10. недеља
предавање - Шопенхауерова критика Кантове филозофије
Критика теоријске филозофије Критика практичне филозофије

11. недеља
предавање - Шопенхауеровa теорија сазнања
Четири облика начела разлога Опажање и мишљење

12. недеља
предавање - Шопенхауерова метафизика
Стварност и појава Воља и њене објективације

13. недеља
предавање - Шопенхауерова естетика
Природа контемплације Сазнајна улога уметности

14. недеља
предавање - Шопенхауерова филозофија морала
Учење о слободи Учење о сажаљењу и врлинама

15. недеља
предавање - Дилтајева филозофија
Филозофија живота Херменеутика
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Имануел Кант, Критика чистог ума Предговори за прво и друго издање Први део и други део (Трансцендентална естетика, аналитика и дијалектика) издања: БИГЗ, Београд 1976. или Дерета, Београд 2003.
Имануел Кант, Критика практичног ума, БИГЗ, Београд 1990, §1-8
Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, БИГЗ, Београд 1981, 1. и 2. део
Имануел Кант, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд 1975, Аналитика и дијалектика телеолошке моћи суђења, §61-84
Имануел Кант, Метафизика морала, Први део – Метафизика права, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци 1993, §43-9, 53-62
Имануел Кант, „Вечни мир. Филозофски нацрт“, у И. Кант, Ум и слобода, Идеје, Београд 1974., стр. 135-169.
Имануел Кант, „Одговор на питање: шта је просвећеност“, Идеје, Београд 1974, стр. 41-8.
Артур Шопенхауер, Свет као воља и представа, Први том, Службени гласник, Београд 2005. I том—Прва књига, §1-12 Додатак стр. 467; I том — Друга књига §17-29; I том — Трећа књига, §30-40; I том — Додатак стр. 467.
Артур Шопенхауер, О слободи воље, Светови, Нови Сад 1992, Први и други део
Артур Шопенхауер, О темељу морала, Братство-Јединство, Нови Сад 1990, Tрећи део
Вилхелм Дилтај, Заснивање духовних наука, Просвета, Београд 1980, одабрани фрагменти
Вилхелм Дилтај, Изградња историјског света у духовним наукама, БИГЗ, Београд 1980, одабрани фрагменти
Општа допунска литература
Милош Арсенијевић, „Кантова теоријска филозофија“, Филозофске студије, VI, Београд 1975., стр. 9-114.
Иван Вуковић, Опонашање Бога, интимна историја Кантове филозофије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци 2006.
Henry Allison, Kant's Transcendental Idealism, Yale University Press, New Haven and London 1983.
Paul Guyer, izd., The Cambridge Companion to Kant, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
Otfried Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft, Die grundelgung der modernen Philosophie, C.H.Beck, München 2003.
H.J. Paton, Kant's Metaphysics of experience, I i II, London: George Allen&Unwin Ltd, New York: Humanities Press Inc. 1936-1970.
↑↑↑