Социологија

Курс:
Социологија породице (докт.)
У оквиру предмета: Социологија породице
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Постмодерна трансформација породичних облика и садржаја у светлу нових теоријских и епистемолошких предпоставки;проблеми дефинисања породице у постмодерном добу;држава и породица у светлу трансформације односа приватног и јавног у савременим друштвима;деконструкција родних односа и последице за породицу;стари и нови облици домаћег рада и савремена тржишна економија на глобалном плану;трансформација родитељства у светлу промене у интра и интер-генерацијским односима у савременим друштвима;значење породице за појединце у савремености :могућност остваривања ’’чистих односа’’.
Циљ изучавања курса: Упознавање са савременим теоријским и епистемолошким поставкама које се тичу породичног домена и проблемима функционисања породице у глобалним постмодерним оквирима.
Предуслови за полагање: Познавање бар једног страног језика.
Облици наставе: ПPЕДAВАЊА,СЕМИНАРИ,МЕНТОРСКИ РАД ,УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ДОБИЈЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
АНЋЕЛКА МИЛИЋ(2001):СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ,ЧИГОЈА,БЕОГРАД
СМИЉКА ТОМАНОВИЋ(2004):СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
DAVID M KLEIN&JAMES M WHITE (1996):FAMILY THEORIES.AN INTRODUCTION.
CHEAL DAVID(1991)FAMILY AND THE STATE OF THEORY,TORONTO,TORONTO UNIVERSITY
Општа допунска литература
ALDOUS JOAN (1996):FAMILY CAREERS:RETHINKING THE DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE,THOUSAND OAKS,CA&SAGE
JAIPAUL L.ROOPNORINE&UWE P.GIELEN(2005):FAMILIES IN GLOBAL PERSPECTIVE,BOSTON PEARSTON.
↑↑↑