Социологија

Курс:
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (мастер) (мастер)
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце. Тимска процена. 2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са ПП. О интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју деце са ПП. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. Дете са посебним потребама и други људи - породица, вршњаци, васпитач/наставник). 4. Припрема школе за децу са посебним потребама, припрема детета, родитеља и школе. Праћење и подстицање адаптације детета. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са ПП за учење. Адаптације, модификације; ИОП Практична настава Анализа случајева. Израда индивидуалних образовних програма, планова инклузије, начина рада са породицом и сл. одвијају се на факултету, институцијама, и кроз посете породицама.
Циљ изучавања курса: Разумевање значења посебних потреба у оквиру социјално-инклузивног модела; Упознавање са искуствима инклузивног образовања; иницијалне вештине креирања индивидуалних планова подршке детету са ПП у редовној школи; вештине партнерства са породицом
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: PP презентације, интерактивна настава,видео демонстрације, групне дискусије, посете институцијама. Анализа случајева. Израда ИОП, и сл.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шекспир Р. Психологија ометених у развоју, Нолит, Београд, 1979
Хрњица С. Дете са развојним сметњама у редовној школи,одабрана поглавља, Учитељски факултет, Београд, 1997
Рајовић В.: Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце, Институт за психологију, Београд 2004
С. Хрњица и аутори: Школа по мери детета –Приручник за рад са ученицима редовне школе који имају тешкоће у развоју, Институт за психологију, 2008
Хрњица и сар.: Ометено дете, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990 (одабрана поглавља)
Виготски Л.: Основи дефектологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987
Хилтон, Д. (1996): Саветовање родитеља хронично оболеле или деце ометене у развоју, Институт за ментално здравље, Београд
Хрњица, С. и аутори (у штампи): Школа по мери детета 2 – Приручник за примену инклузивног модела преласка са разредне на предметну наставу за ученике са тешкоћама у развоју
Рајовић, В., Станимировић, Д. (2006): Примена психолошких знања у раду са особама са посебним потребама, у: Примењена психологија, Универзитет у Нишу-Филозофски факултет, Ниш
↑↑↑