Социологија

Курс:
Методологија социолошких истраживања (мастер) (мастер)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Жељка Манићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упознавање са особинама научне теорије, објашњења и односа теорије и истраживања у социолошким проучавањима, као и са посебним поступцима прикупљања података и анализе узрочних односа. Стицање вештина и знања из практичне примене поступака за прикупљање података и анализуузрочних односа у социолошким истраживањима.
Циљ изучавања курса: Савладавање знања и вештина потребних за самостално извођење теоријских и емпиријских социолошких истраживања.
Предуслови за полагање: Завршене основне академске студије социологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије социологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета.
Облици наставе: Предавања, вежбе, израда семинарског рада.
План курса:

1. недеља
предавање - Основне традиције у социолошкој методологији

1. недеља
вежбе - Основне традиције у социолошкој методологији

2. недеља
предавање - Однос теорије и истраживања

2. недеља
вежбе - Однос теорије и истраживања

3. недеља
предавање - Посматрање
Литература: Brymen, A. 2001. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press

3. недеља
вежбе - Посматрање

4. недеља
предавање - Специфичности учесничког посматрања

4. недеља
вежбе - Специфичности учесничког посматрања

5. недеља
предавање - Основни принципи и проблеми квантитативног истраживања
Литература: Bogdanović, M. 1981. Kvantitativni pristup u sociologiji, Beograd: Službeni list SFRJ
Cvejić, S. 1998. Konvergencija sociološke i statističke metodologije - mogućnost unapređenja empirijskog istraživanja u sociologiji. Beograd: Sociologija, br. 2, str. 259-277.

5. недеља
вежбе - Основни принципи и проблеми квантитативног истраживања

6. недеља
предавање - Квантитативно истраживање на званичним статистичким подацима

6. недеља
вежбе - Квантитативно истраживање на званичним статистичким подацима

7. недеља
предавање - Анкетно истраживање и структурисани разговор (упитник)

7. недеља
вежбе - Анкетно истраживање и структурисани разговор (упитник)

8. недеља
предавање - Анализа и интерпретација анкетних података
Литература: Cvejić, S. 1997. Epistemološki i metodološki aspekti upotrebe multivarijacione analize u sociologiji. Beograd: Sociologija, br. 3, str. 383-400.

8. недеља
вежбе - Анализа и интерпретација анкетних података

9. недеља
предавање - Анализа садржаја
Литература: Mилић Вojин, Социолошки метод, Нолит, Београд, 1996, стр. 358-376, 571-639.

9. недеља
вежбе - Анализа садржаја

10. недеља
предавање - Фокусиране групне дискусије

10. недеља
вежбе - Фокусиране групне дискусије

11. недеља
предавање - Упоредни метод
Литература: Илић Владимир, «Kвантитативни и квалитативни приступ у упоредном истраживању», Социологија, бр. 2, 2000, Београд, стр. 247-269

11. недеља
вежбе - Упоредни метод

12. недеља
предавање - Функционална анализа
Литература: Илић Владимир, Функционализам у социологији, ИСИ, Београд, 1995, стр. 15-38, 99-117.

12. недеља
вежбе - Функционална анализа

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑