Социологија

Курс:
Увод у социологију образовања (осн.)
Предавачи: др Исидора Јарићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У овом курсу се не тежи свеобухватном историографском приказу развоја социологије образованја као науке, већ је пажнја поклонјена пре свега:(а)анализи најзначајнијих теоријских и методолошких парадигми кроз које социолози промишљају феномен образовања унутар социолошке традиције и савремених социолошких токова. (б)испитивању неколико најзначајнијих теоријских тема и проблема којима се бави савремена социологија образованја и (ц)распознавању њиховог теоријског и методолошког утицаја на друге социолошке поддисциплине и, мање или више сродне, социјалне науке.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти социологије стекну увид у дисциплински поглед социологије на тему образовања.
Предуслови за полагање: За похађање курса потребно је да је студент већ успошно савладао неколико обавезних социолошких курсева, пре свега општетеоријских и историјских, способност служења страним језиком и рачунаром.
Облици наставе: Један семестар, 15X2 часа предавања, 15X2 часа вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Упознавање са планом и програмом

2. недеља
предавање - 2. Друштвени и историјски контекст у коме се одвија образовање

3. недеља
предавање - 3. Шта је предмет социологије образовања?

4. недеља
предавање - 4. Главне теоријске парадигме у социологији образовање
4. Главне теоријске парадигме у социологији образовање a) Функционализам b) Марксизам

5. недеља
предавање - 4. Главне теоријске парадигме у социологији образовање
5. Главне теоријске парадигме у социологији образовање (ИВ и В час) c) Интеракционизам d) Нова социологија образовање

6. недеља
предавање - 5. Социологија образовања и њен развој у Србији

7. недеља
предавање - 6. Образовање и друштвено-политички контекст

8. недеља
предавање - Образовање и друштвене неједнакости
Образовање и социјална стратификација

9. недеља
предавање - Образовање и друштвене неједнакости
Образованје и род

10. недеља
предавање - Школски контекст, курикулум, уџбеници, наставници

11. недеља
предавање - Реформе у образовање или Шта је неопходно реформисати?
Реформа образовног система

12. недеља
предавање - Реформе у образовање или Шта је неопходно реформисати?
Средња школа

13. недеља
предавање - Реформе у образовање или Шта је неопходно реформисати?
Високо образовање: Преболоњски универзитет

14. недеља
предавање - Реформе у образовање или Шта је неопходно реформисати?
Високо образовање: Болоњски универзитет
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Флере С., Образовање за све? (Р/КДА)
Apple M. W. (2012): “O analizi hegemonije”, u Apple, Ideologija i kurikulum, Beograd: Fabrika knjiga, str.50-94.
Bernstajn B. (2012): “Klasa i pedagogije: vidljive i nevidljive”, u Reč: Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, broj 82/2012, str. 123-152.
Burdije P. i Paseron Ž.-K. (2012): “Reprodukcija u obrazovanje, društvu i kulturi”, u Reč: Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, broj 82/2012, str. 67-122
Filipović M. (2013): “Bipolarnost školskih mreža”, u Filipović M., Škola i društvene nejednakosti, Beograd: Hesperia.edu, str. 63-122.
Gevirc Š. i Krib A. (2012): “Razumevanje obrazovanja: uloga sociologije”, u Gevirc Š. i Krib A., Razumevanje obrazovanje: Sociološka perspektiva, Beograd: Fabrika knjiga, str.19-54
Jarić I. (2010): Bolonjska reforma visokog školstva u Srbiji: Problemi, dileme, očekivanja i strahovi nastavnog osoblja na Beogradskom univerzitetu, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i IP “Filip Višnjić” a.d.
Jarić I. i Vukasović M., (2009): „Faktori slabe efikasnosti studiranja u uslovima bolonjske transformacije visokog školstva u Srbiji“, Filozofija i društvo, broj 2/2009, str. 119-151.
Liessmann K.P (2008): Teorija neobrazovanosti: Zablude društva znanja, Zagreb: Jasenski i Turk, str.63-74 i 89-106.
Liessmann K.P (2008): Teorija neobrazovanosti: Zablude društva znanja, Zagreb: Jasenski i Turk, str.63-74 i 89-106.
Општа допунска литература
Георгиевски П., Војин Милић и проучавање образовања као канала друштвене покретљивости (Р/ЧДА)
Марков С., Један поглед на Милићево проучавање образовања (Р/ЧДА)
Миладиновић С., Обрасци формирања и репродукције владајућих елита у бившој Југославији II: Канали вертикалне покретљивости-образовање и политичка активност (Р/ЧДА)
Милић А., Идеја васпитања и историјска стварност породице (Р/ЧДА)
Јарић И., Школа (Р/ЧПН)
Јарић И., Зачарани круг представа о мушком и женском (Р/ЧПН)
Георгиевски П., Културна функција наставног програма (Р/ЧДА)
↑↑↑