Социологија

Курс:
Основи економске социологије (осн.)
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићванредни професор
Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Međupovezanost društva, privrede i ekonomske akcije predstavljaju najopštiju temu ovog kursa. U tom okviru biće razmatrane pojedinačne teme vezane za odnos između osnovnih socijalnih, političkih i ekonomskih institucija, kulturnih i ekonomskih procesa, individualne i organizacione umreženosti, socijalno i kulturno uslovljenih nejednakosti u radu, odmoru i potrošnji.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa osnovnim teorijskim i empirijski utemeljenim saznanjima iz oblasti ekonomske sociologije. Usvajanje najvažnijih pojmova, uvid u značajne teorijske orijentacije, problemska područja i glavne istraživačke nalaze ove posebne sociološke di
Предуслови за полагање: Odslušan kurs Osnove sociologije rada.
Облици наставе: Interaktivna predavanja i seminarska nastava.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni čas
Predstavljanje programa, seminarskih tema, podela seminarskih zaduženja

1. недеља
семинар - Uvodni čas
Prezentacija seminarskih tema, obaveza, metoda rada i podela seminarskih zaduženja

2. недеља
предавање - Predmet i problemska područja ekonomske sociologije
Studenti se upoznaju sa predmetom i problemskim područjima Ekonomske sociologije, domen discipline se definiše u odnosu na srodne discipline.
Литература: Svedberg, Načela ekonomske sociologije

3. недеља
предавање - Klasična i nova ekonomska sociologija
Studenti se upoznaju sa razvojem discipline, predočavaju se najvažniji klasični i savremeni pristupi, predstavljaju se ključne karakteristike klasične i nove ekonomske sociologije.
Литература: Bolčić, «Nove tendencije u američkoj ekonomskoj sociologiji», Sociologija 2/2004: 125-142

3. недеља
семинар - Značajni pristupi u klasičnoj ekonomskoj sociologiji
Studenti biraju jedan klasičan pristup o kome priređuju seminarski rad.
Литература: Svedberg, Načela ekonomske sociologije

4. недеља
предавање - Ekonomska akcija i akteri u ekonomskom sistemu
Određuje se pojam, karakteristike i različita poimanja ekonomske akcije, identifikuju relevantni akteri u ekonomskom sistemu.
Литература: Štulhofer, A. Nevidljiva ruka tranzicije. Ogledi iz ekonomske sociologije, 33-49

4. недеља
семинар - Teorija racionalnog izbora
Predstavljanje teorije racionalnog izbora, njenih varijatni i kritika.
Литература: Štulhofer, A. Nevidljiva ruka tranzicije. Ogledi iz ekonomske sociologije, 17-32 Pešić, V. Teorija promene i Parsonsovo shvatanje modernog društva, u Milić, A. I dr. Sociologija društvene akcije Talko

5. недеља
предавање - Odnos društvenih i ekonomskih institucija, država i tržište
Razmatra se istorijski i u savremenim uslovima uloga različitih ekonomskih i društvenih institucija u kreiranju ekonomskog sistema i ekonomske akcije društvenih aktera.
Литература: Korpi, W. Economic Growth and the Welfare State: Leaky Bucket or Irrigation System?

5. недеља
семинар - Institucionalne promene u procesu post socijalističke transformacije
Литература: Begović, B. I dr. Privatizacija realnog sektora + Novo ekonomsko zakonodavstvo, u Četiri godine tranzicije u Srbiji, 185-207 + 241-263

6. недеља
предавање - Socijalne mreže – povezivanje društvenih aktera u sferi ekonomskih
Prezentuju se teorijski pristupi proučavanja ekonomske akcije i sistema sa stanovišta socijalnih mreža, izlaže se uloga socijalnih mreža u ekonomskoj sferi i predočavaju osnovne metode mrežne analize.
Литература: Babović, „Socijalne mreže – povezivanje društvenih aktera u sferi ekonomskih aktivnosti”, Sociologija No. 4, 2005: 351-370

6. недеља
семинар - Inter-organizacijske mreže
Prikazivanje pristupa i najvažnijih istraživanja o inter-organizacijskim mrežama.
Литература: Koch, Thomas, «The Social and Cultural Embeddedness of Entrepreneurs in Eastern Germany», in Stark, Grabher (eds.), 1997. Restructuring Networks in Postsocialism: 242-261

7. недеља
предавање - Kultura i ekonomija – procesi dvosmerne determinacije
Izlaže se i analizira dvosmeran odnos između kulture i ekonomske akcije i sistema.
Литература: Pol Di Mađo: Kultura i ekonomija, u Smelser, Svedberg, Priručnik iz ekonomske sociologije

7. недеља
семинар - Uloga kulture u ekonomskoj akciji i socio-ekonomskim promenama
Prikaz stanovšta o povezanosti kulture i ekonomske akcije
Литература: Štulhofer, A. Nevidljiva ruka tranzicije. Ogledi iz ekonomske sociologije, 53-78 Florida, R. The Rise of the Creative Class, 44-56 i 85-101

8. недеља
предавање - Preduzetništvo
Definiše se pojam preduzetništva, preduzetnika, predočavaju različiti teorijski pristupi u proučavanju preduzetništva, kao i najvažnije analize o ulozi preduzetništva u savremenim ekonomijama.
Литература: P. Drucker, Inovacije i preduzetništvo, Privredni pregled, Beograd, 1991, 45-55, 265-320, 321-338; Milošević, B., Bolčić, S, Stanković, F. (1993), Matica Srpska, Novi Sad, 85-89

8. недеља
семинар - Socijalni profil novih preduzetnika u Srbiji
Prikaz i analiza socijalnih karakteristika novih preduzetnika u Srbiji
Литература: Bolčić, S. Tegobe prelaska u preduzetničko društvo

9. недеља
предавање - Tržište rada i nezaposlenost
Definiše se pojam tržišta rada, prikazuju najvažniji ekonomski i sociološki pristupi u proučavanju tržišta rada, identifikuju dimenzije i ključni trendovi na savremenim tržištima rada.
Литература: Stojanović, Tržište rada i problemi nezaposlenosti u Evropskoj uniji

9. недеља
семинар - Trendovi na tržištima rada EU
Prikazivanje i analiza najvažnijih trendova na tržištima rada u EU.
Литература: Stojanović, Tržište rada i problemi nezaposlenosti u Evropskoj uniji

10. недеља
предавање - Neformalna ekonomija
Definiše se pojam neformalne ekonomije, metode njenog merenja i praćenja, izlažu najvažnija proučavanja i savremeni trendovi stanja neformalne ekonomije u različitim društvima, kao i njene uloge u ekonomskom sistemu, društvu.
Литература: Cvejić, S. Neformalna privreda u post-socijalističkoj transformaciji: ‘siva ekonomija u Srbiji 90-ih’, u Bolčić, S. i A.Milić, ur. Srbija krajem milenijuma: azaranje društva, promene i svakodnevni

10. недеља
семинар - Neformalne i nelegalne ekonomske aktivnosti
Definisanje pojmova i prikazivanje nalaza relevantnih istraživanja.
Литература: Mrkšić, D. Siva ekonomija i socijalna stratifikacija, u Lazić, M., ur. Razaranje društva, Faktori korupcije u pravosuđu, u Begović, B. I dr. Korupcija u pravosuđu

11. недеља
предавање - Ekonomske i društvene nejednakosti
Definiše se pojam ekonomskih nejednakosti, različiti teorijski pristupi i metode merenja i praćenja ekonomskih nejednakosti, identifikuju tipovi nejednakosti i najvažniji trendovi u savremenim društvima.
Литература: Mrkšić, D. Restratifikacija i promene materijalnog standarda, u Lazić, M. ur. Račji hod

11. недеља
семинар - Klasne, rodne i druge nejednakosti u materijalnom položaju
Prikaz relevantnih istraživanja o klasnim, rodnim ili drugim oblicima nejednakosti u materijalnom položaju.
Литература: Bolčić, S. Post-socijalistička transformacija i društvene nejednakosti u Srbiji u komparativnoj perspektivi, u Bolčić, S. i A. Milić, ur. Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, pro

12. недеља
предавање - Potrošnja, kućni rad i slobodno vreme
Definišu se pojmovi potrošnje, kućnog rada i slobodnog vremena, uočava njihova povezanost sa položajem u sferi rada i ekonomskih aktivnosti, prikazuju nalazi istraživanja o trendovima u ovim oblastima u različitim društvima.
Литература: Vesna Pešić, „Društvena slojevitost i stil života”, u Popović et al., Društveni slojevi i društvena svest: 121-196

12. недеља
семинар - Stilovi potrošnje i trendovi u podeli kućnog rada
Prikaz relevantnih istraživanja o stilovima potrošnje i trendovima u podeli kućnog rada.
Литература: Gershuny et al., „The Domestic Labour Revolution: a Process of Lagged Adaptation”, in Anderson et al. (eds.), The Social and Political Economy of the Household: 151-198

13. недеља
предавање - Socio-ekonomske strategije domaćinstava
Definiše se koncept socio-ekonomskih strategija, prikazuju najvažniji teorijski i istraživački pravci, tipologije strategija i najvažniji savremeni trendovi u različitim društvima.
Литература: Babović, Post-socijalistička transformacija i socio-ekonomske strategije domaćinstava i pojedinaca u Srbiji, Doktorski rad: 16-58

13. недеља
семинар - Promene u ekonomskim strategijama domaćinstava u Srbiji
Prikaz relevatnih istraživanja o socio-ekonomskim strategijama domaćinstava u Srbiji.
Литература: Babović, „Ekonomske strategije domaćinstava u post-socijalističkoj transformaciji Srbije”, u Milić, ur., Društvena transformacija i strategije društvenih grupa, 2004: 239-275

14. недеља
предавање - Determinante i pokazatelji održivog razvoja
Definiše se održivi razvoj, prikazuju osnovni teorijski i metodološki pristupi u proučavanju OR, predočavaju dimenzije OR i najvažniji trendovi u različitim društvima.
Литература: Clive George, Colin Kirkpatrick, Impact Assessment and Sustainable development, Edward, Elgar, London, 2007: 15-31

14. недеља
семинар - Sociološka analiza ekonomske nestabilnosti u Jugoslaviji
Analiza determinanti razvoja u socijalističkoj Jugoslaviji.
Литература: S. Bolčić, Razvoj i kriza jugoslovenskog društva u sociološkoj perpspektivi, SIC Radionica, Beograd, 1983

15. недеља
предавање - Priprema za ispit
↑↑↑