Социологија

Курс:
Културна историја Југославије (осн.)
Предавачи: др Љубодраг Димићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о друштвеној и културној историји Југославије са посебним освртом на фазе унутар којих се исказивала југословенска идеја, обликовала идеологија, одигравао друштвени развој, уобличавала мисао о друштву, стварали основни услови за развој културе, уметности и просвете. Практична настава има за циљ да оспособи студенте да самостално користе историјске изворе (различите по типу, пореклу и садржају - записници, законска акта, стенографске белешке, статистике, штампа, фимски материјал...) и историографску литературу, да критички мисле, учествују у дискусијама и стечена знања саопштавају у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним процесима који одређују развој југословенске државе, друштва и културе; стицање додатних сазнања о историјским изворима и институцијама у којима се чувају; самостално савлађивање историографске литературе.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених) обавеза
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе архивских докумената и литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941, I-III, Београд 1996-1997.
Љ. Димић, Агитпроп култура, Београд 1988.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Србија у модернизационим процесима 19. и 20. века, I-II Београд 1994-1998.
Т. Ђорђевић, Наш културни живот, I-X, Београд 1930.
С. Ласић, Сукоб на књижевној левици 1928-1952, Загреб 1970.
М. Протић, Српско сликарство 20. века, I-II, Београд 1970.
Руска емиграција у српској култури XX века, I-II, Beograd 1994.
↑↑↑