Социологија

Курс:
Увод у социологију музике (осн.)
У оквиру предмета: Увод у социологију музике
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс пружа увид у основне проблеме социологије музике и представља темељ за комплексније бављење социјалним односима који се успостављају у вези са производњом, извођењем, стављањем у промет и слушањем музике.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенте подстакне на продубљеније проучавање односа музике и савременог друштва – посебно у Србији.
Предуслови за полагање: Потребно је елементарно познавање историјата западне озбиљне и забавне музике. Предност у похађању курса (ако се пријави превелики број) имаће студенти социологије, као и студенти са бољим просеком.
Облици наставе: 12 x 3 часа предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Утврђивање списка студената који похађају предмет. Договор о раду. Представљање материје која ће се у оквиру курса предавати.

2. недеља
предавање - Модерна елитна музика
Осврт на раздвајање елитне од популарне музике у модерној епиохи (од краја 18. века). Преглед главних токова модерне елитне музике у 19. и 20. веку.
Литература: Dragana Jeremić-Molnar i Aleksandar Molnar: Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Filip Višnjić 2009, knjiga 1, str. 9– 11 i knjiga 2, str. 39–72.

3. недеља
предавање - Модерна популарна музика
Преглед главних токова у популарној музици 20. века, са тежиштем на музику у САД.
Литература: Sajmon Frit: Sociologija roka, Beograd: IIC i CIDID, 1987, str. 226-245:
Leroa Džouns: Narod bluza, Crnačka muzika u beloj Americi, Beograd: Utopija, 2008, str. 54-387;
Steven Feld: “Od šizofonije do šizmogeneze: ‘World-Music’ i ‘World-Beat’ kao diskursi i prakse komodifikacije”, Reč, br. 65.11/2001, str. 363-387

4. недеља
предавање - Естетика музике и социологија музике
Осврт на утемељеност социолошкомузичких теорија у естетичким теоријама, и то, пре свега, у просветитељској, романтичарској и авангардистичкој теорији.
Литература: Carl Dahlhaus: “Muzičko umetničko delo kao predmet sociologije”, Zvuk, br. 2/1974, str. 19–28.

5. недеља
предавање - Социолошкомузичка теорија Макса Вебера
Веберова теорија рационализације и њена примена на музику.
Литература: Dragana Jeremić-Molnar i Aleksandar Molnar: Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Filip Višnjić 2009, knjiga 1, str. 154–171.

6. недеља
предавање - Социолошкомузичка теорија Алфреда Шица
Шицова теорија реалности (и омеђених области значења) и њена примена на музику.
Литература: Alfred Šic: “O višestrukim stvarnostima”, u Spasić, Ivana (ur.): Interpretativna sociologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

7. недеља
предавање - Социолошкомузичка теорија Теодора Адорна
Адорнова критичка теорија и њена примена на музику.
Литература: Teodor Adorno: “O fetišu u muzici i regresiji slušanja”, u: Đorđević, Mira (ur.): Aspekti radija, Sarajevo: Svjetlost 1978, str. 114–148.

8. недеља
- - Писање есеја
Есеј се пише на задату тему, која студентима неће бити позната пре почетка часа. Оцене есеја саопштавају се на 9. часу.

9. недеља
предавање - Основни социолошкомузички проблеми: музика као средство друштвене репрезантације
Посредна и непосредна друштвена репрезентација: мистерија и химна.
Литература: Carl Dahlhaus: Glazba 19. stoljeća, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo 2007, str. 107–114;
Dragana Jeremić-Molnar i Aleksandar Molnar: Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sred-stva, 2004, str. 267–303;

10. недеља
предавање - Основни социолошкомузички проблеми: музика као средство конструисања реалности
Могућности упоребе идеализаторског потенцијала музике у сврхе конструисања реалности.
Литература: Dragana Jeremić-Molnar: Rihard Vagner: Konstruktor ‘istinske’ realnosti, Beograd: Fabrika knjiga 2007, str. 48–62 i 161–179
Dragana Jeremić-Molnar: Rihard Vagner: Konstruktor ‘istinske’ realnosti, Beograd: Fabrika knjiga 2007, str. 209–270;

11. недеља
предавање - Основни социолошкомузички проблеми: музика као средство социјализације
Музика као средство социјализације и социјализација за одговарајуће музичке (под)културе, заједнице или сцене.
Литература: Dragana Jeremić-Molnar: “Muzički prilog modernizaciji: klavir i građanstvo u Srbiji 19. veka”, Sociologija, god. 43, br. 2/2001, str. 153–170;
Sajmon Frit: Sociologija roka, Beograd: IIC i CIDID, 1987, str. 21–37, 81–88 i 224–225.
Sajmon Frit: Sociologija roka, Beograd: IIC i CIDID, 1987, str. 21–31 i 44–74

12. недеља
предавање - Популарна музика у Србији на преласку из 20. у 21. век: рок музика
Рок музика, идеологија и политика.
Литература: Erik Gordi: Kultura vlasti u Srbiji. Nacionalizam i razaranje alternativa, Beograd, B92, 2001, str. 115–137
Ivana Vuksanović: “Popularna muzika”, u: Istorija srpske muzike. Srpska muzika i evropsko muzičko nasleđe, Beograd: Zavod za udžbenike, 2007, str. 581–600;
Ivana Vuksanović: “Rok muzika i mučki spot: slučaj Ramba Amadeusa”, u: Mikić, Vesna i Marković, Tatjana (ur.): Muzika i mediji, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2004, str. 74–80.

13. недеља
предавање - Популарна музика у Србији на преласку из 20. у 21. век: турбо-фолк
Турбо-фолк, идеологија и политика.
Литература: Erik Gordi: Kultura vlasti u Srbiji. Nacionalizam i razaranje alternativa, Beograd, B92, 2001, str. 137–175
Milena Dragičević-Šešić: Neofolk kultura. Publika i njene zvezde, Sremski Karlovci i Novi Sad, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1994, str. 183–207;
Iva Nenić: “Politka turbo-folka”, Sveske, br. 77/2005, str. 89–99

14. недеља
- - Припрема за испит
Теме по избору студената. Додатни рок за писање есеја

15. недеља
- - Испит
Испит се полаже писмено.
↑↑↑