Андрагогија

Општа педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Улога и значај васпитања у развоју појединца и друштва. Васпитање и рад. Васпитање и култура. Природа, суштина и основне карактеристике васпитања. Различите теорије и схватања о васпитању. Основни педагошки појмови и њихов међусобни однос. Процес настанка, развоја и конституисања педагогије као науке. Савремена схватања педагогије. Педагошки правци и школе. Научни статус и карактер педагогије. Систем педагошких дисциплина. Педагогија и друге науке. Чиниоци развоја личности. Теорије и схватања о чиниоцима развоја личности. Нативистичка схватања, емпиристичка концепција, теорија конвергенције. Природа и карактер циља васпитања. Детерминанте циља васпитања. Различите теорије и схватања о циљу васпитања. Конкретизација циља васпитања. Структура система васпитања. Детерминанте система васпитања. Принципи организовања система васпитања. Однос институционализованог и ванинституционализованог васпитања. Основна питања васпитања целовите личности. Појам и основне карактеристике интелектуалног васпитања. Теорије интелектуалног развоја и васпитања. Учење у интелектуалном васпитању. Васпитање мишљења ученика. Појам и основне карактеристике естетског васпитања. Уметност, креативност, стваралаштво и естетско васпитање. Теорије естетског васпитања. Школа и естетско васпитање. Појам и основне карактеристике физичког васпитања. Могућност деловања на физички развој. Узраст, физички развој и физичко васпитање. Основи методике васпитања. Општи принципи, методе и средства васпитања. Закључна разматрања. Евалуација наставе.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са педагогијом као науком и научним системом као и са основним педагошким појмовима и феноменима.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, групни рад, индивидуалне косултације и дискусије.
Обавезе студената: Похађање предавања, активно учешће на часовима вежбања, два колоквијума.
Постојећи курсеви:
↑↑↑