Андрагогија

Андрагогија слободног времена
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмени и/или усмени
Садржај предмета: Предмет курса је васпитно-образовна проблематика слободног времена одраслих. Проучава се кроз неколико проблемских целина: - Општа андрагогија слободног времена (слободно време као феномен и као научно-теоријска поставка; проученост и васпитно-образовне импликације, предуслови, могућности, ефекти; доколичарско образовање: образовање у слободном времену и за слободно време); - Историјске и медјународне димензије развоја васпитно-образовних проблема доколице; - Спорт и рекреација одраслих; - Игра и стваралаштво одраслих; - Туризам и образовање одраслих; - Комуникације, медији и слободно време одраслих; - Андрагошки аспекти слободног времена у спецификованим условима (предузеће, културне институције, породица, стари, млади одрасли, инвалидна лица...)
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је стицање релевантних знања, умења и формирање ставова ради проналажења адекватног професионалног доприноса развоју културе коришћења слободног времена одраслих. Курс даје базу на основу које се отвара широка лепеза могућности даље конкретизације примене и усавршавања стечених знања, вештина, умења, ставова у пракси и кроз праксу. Вештине и способности Уз остала андрагошка знања која студент прима током студија, кроз курс се оспособљава да:  Проучава природу слободног времена (као феномена и теоријске концепте), испитује образовне потребе и образовне могућности слободног времена конкретне категорије појединаца, предузећа, комуне и шире заједнице.  Планира и програмира, обликује потребне образовне материјале, учествује у организацији, реализацији и евалуацији разних културно-образовних активности (по садржају и организационим решењима) као: а) разне образовно-туристичке активности намењене како туристима и запосленим у туризму тако и рецептивном становништву и у вези са угоститељско-туристичким објектима; б) спортско рекреативно-образовне активности (институције, корисници, организатори, реализатори); ц) разни видови игара одраслих; д) активности слободног времена људи са специјалним потребама; е) стари, млади одрасли, војници, затвореници итд.  Процењује, истражује, коригује и унапредјује образовне ефекте слободног времена на остале централне животне домене (рад и породица).  Развија саветодавне професионалне способности и вештине у овој области (директно и/или преко наставника и других стручњака у области културе и образовања).  Стиче се вештина адекватне селекције садржаја и облика културно-образовне понуде, обликовање истих и умешност културне анимације на нивоу организације, комуне и шире заједнице.  Перципира, процењује, саветује и промишља допринос квалитета коришћења слобоног времена општем квалитету живљења.  Организује и реализује микро истраживања у овој области.
Предуслови за полагање: успешно савладани предходни курсеви предвидјени наставним планом студијске групе
Облици наставе: Настава се реализује кроз: предавања; семинарске вежбе (радионице); рад у рачунској учионици; консултације и индивидуални рад са студентима; практична вежбања која укључују појединачне и групне посете разним институцијама у вези са слободним временом одраслих.
Обавезе студената: активно учешће на предавањима, семинарским и практичним вежбањима, презентација задатих домаћих и других радова, учешће у организацији образовног излета, положени колоквијуми, консултовање литературе приликом разматрања појединих проблема садржаних у програму. Студенти су обавезни да обаве праксу која је предвиђена наставним планом и програмом.
Постојећи курсеви:
↑↑↑