Андрагогија

Теорије учења одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Теорије учења и њихове импликације на развој програма обрзовања одраслих и организацију наставе и учења.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да се студенти: а) упознају са основним психолошким школама и правцима у учењу одраслих и б) разумеју њихове могућности и ограничења у концептуализацији планова и програма и њиховој реализацији.
Предуслови за полагање: Услови за похађање овог курса су усклађени са условима за упис и студирање на master студијама на Одељењу за педагогију и андрагогију
Облици наставе: Предавања, вежбе, индивидуалне и групне консултације, писање и одбрна семинарског рада
Обавезе студената: Активно учешће на предавањима и вежбама. Студент је обавезан да уради семинарски рад о могућностима примене неке од теорија учења у настави и образовању одраслих и одбрани га. На крају курса студент полаже писмени или усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑