Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Основе развоја људских ресурса
Предмет и подручја научних истраживања

2. недеља
предавање - Основе развоја људских ресурса
Допринос сродних научних дисциплина

3. недеља
предавање - Истраживања у области развоја људских ресурса
Циклични модел истраживања у области развоја људских ресурса Утицај различитих теорија на истраживања у области развоја људских ресурса

4. недеља
предавање - Истраживања у области развоја људских ресурса
Компаративни аспекти истраживања у области развоја људских ресурса

5. недеља
предавање - Различите стратегије у истраживањима развоја људских ресурса
Андрагошке стратегије Фокус истраживања

6. недеља
предавање - Различите врсте истраживања развоја људских ресурса
Примењена истраживања Интегративна истраживања

7. недеља
предавање - Значај информација у развоју људских ресурса
Увремењеност. Учење и информације. Алтернативни модели прикупљања информација.

8. недеља
вежбе - Информације у развоју људских ресурса
Презентација информација прикупљених алтернативним моделима

9. недеља
предавање - Значај партнерства за развој људских ресурса
Сарадња и развој одраслих

9. недеља
вежбе - Значај партнерства за развој људских ресурса
Модели сарадње

10. недеља
предавање - Значај партнерства за развој људских ресурса
Вођење и развој одраслих

10. недеља
вежбе - Значај партнерства за развој људских ресурса
Модели вођења

11. недеља
предавање - Природа и значај одлика контекста за развој људских ресурса
Карактеристике савремене организације и развој људских ресурса Савремени модели и форме организације

11. недеља
вежбе - Природа и значај одлика контекста за развој људских ресурса
Импликације промена у организацији на развој људских ресурса

12. недеља
предавање - Флексибилизација организације и развој људских ресурса
Промене дирекције. Реконцептуализација односа. Развој вештина прилагођавања променама. "Флексибилна" организација.

13. недеља
предавање - Флексибилизација организације и развој људских ресурса
Одлучивање и координација деловања. Учење у флексибилној организацији.

14. недеља
предавање - Информациона револуција и развој људских ресурса
Утицај глобалних промена на развој људских ресурса. "Нова радна снага".

15. недеља
предавање - Информациона револуција и развој људских ресурса
Промене у пословању и импликације на развој људских ресурса. Значај иновација.

16. недеља
предавање - Основне методе и технике развоја људских ресурса
Врсте метода и техника развоја људских ресурса

17. недеља
вежбе - Основне методе и технике развоја људских ресурса
Примена различитих метода и техника развоја људских ресурса

18. недеља
предавање - Индивидуални приступ развоју људских ресурса
Основи индивидуалног понашања Мотивација и преобликовање посла Одлучивање

19. недеља
предавање - Приступ развоју људских ресурса са позиција групе
Основи понашања група у организацији Комуникација и одлучивање Вођење. Сукоби. Решавање сукоба.

20. недеља
предавање - Приступ развоју људских ресурса са позиција организације као целине
Структуралне варијабле и организацијско понашање. Примена организацијског дизајна. Системи награђивања. Организацијска култура. Управљање планираном променом. Промене и радни стрес. Управљање променом помоћу развоја људских ресурса.

21. недеља
предавање - Квантитативне методе у истраживањима развоја људских ресурса
Квантитативне методе и технике у истраживањима људских ресурса Селекција метода и техника. Интерпретација резултата.

22. недеља
вежбе - Квантитативне методе у истраживањима развоја људских ресурса
Примена квантитативних метода

23. недеља
предавање - Квалитативне методе у истраживањима развоја људских ресурса
Природа квалитативних истраживања Могућности практичне примене Методе и технике прикупљања података Методе и технике обраде и интерпретације података

24. недеља
вежбе - Квалитативне методе у истраживањима развоја људских ресурса
Примена квалитативних метода

25. недеља
предавање - Улога теоријских истраживања у развоју људских ресурса
Планирање промене Изградња модела

26. недеља
предавање - Примењена истраживања у развоју људских ресурса
Студија случаја. Стандардизација. План истраживања. Извори података. Одређење варијабли. Хипотетички оквир. Скица извештаја.

27. недеља
вежбе - Примењена истраживања у развоју људских ресурса
Израда и презентација пројекта студије случаја

28. недеља
предавање - Примењена истраживања у развоју људских ресурса
Одређење модела и јединица анализе истраживања Избор стратегија и поступака за анализирање података

29. недеља
вежбе - Примењена истраживања у развоју људских ресурса
Презентација налаза

30. недеља
предавање - Примењена истраживања у развоју људских ресурса
Презентација налаза
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пастуовић, Н. (1999), Едукологија, Знамен, Загреб.
Савићевић, Д. (2000), Пут ка друштву учења, ДП Ђуро Салај и ЈНИП Просветни преглед, Београд.
Болчић, С. (2003), Свет рада у трансформацији, Плато, Београд.
Knowles, M.S. et al. (1998), The Adult Learner, The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, Houston: Gulf publishing Company.
Thomson, R. & Mabey, C. (1994), Developing Human Resources, Oxford: Butterworth-Heinemann ltd.
Swanson, R.A. (2001), Foundations of Human Resource Development, San Francisco: Berrett-Koehler.
Swanson, R.A., Holton, E.F.(1997), Human Resource Development Research Handbook, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Општа допунска литература
Приручни материјали за вежбе
↑↑↑