Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријске основе планирања образовања
Основни принципи планирања образовања Критичка теорија Различити аспекти планирања образовања

2. недеља
предавање - Основни елементи планирања образовања
Анализа контекста Образлагање плана Разјашњавање задатака

3. недеља
предавање - Основни елементи планирања образовања
Припрема плана Администрирање плана План евалуације

4. недеља
предавање - Основне димензије планирања образовања
Техничко-технолошке димензије планирања образовања Социо-политичке димензије планирања образовања Етичке димензије планирања образовања- вежба

5. недеља
предавање - Базичне методе и технике планирања образовања
Анализирање Стварање платформе за реализацију плана

5. недеља
вежбе - Базичне методе и технике планирања образовања
Прикупљање података Генерисање идеја

6. недеља
предавање - Прикупљање података
Испитивање окружења (образовне потребе; социјалне, економске и технолошке промене) Индивидуално и групно постигнуће (приходи, информације, капацитети система образовања) Институционална основа

7. недеља
предавање - Анализирање
Анализа тржишта Анализа продуктивности

7. недеља
вежбе - Анализирање
Портфолио анализа

8. недеља
предавање - Формулисање стратегије образовања
Генерисање идеја Одлучивање

9. недеља
предавање - Стварање платформе за реализацију плана
Људски ресурси Информације Средства

10. недеља
вежбе - Информациони системи у планирању образовања
Прикупљање података Писање пројеката

11. недеља
предавање - Мониторинг, евалуација и супервизија спровођења планова образовања
Супервизија у планирању образовања

11. недеља
вежбе - Мониторинг, евалуација и супервизија спровођења планова образовања
План мониторинга План евалуације

12. недеља
вежбе - Финансијско-административни аспекти планирања образовања
Писање завршног извештаја

13. недеља
предавање - Значај визије и мисије у процесу планирања образовања
Образовни аспекти мисије Контекстуални аспекти мисије

13. недеља
вежбе - Значај визије и мисије у процесу планирања образовања
Развој мисије

14. недеља
предавање - Стратешки (организациони) план
Елементи стратешког плана образовања Усклађивање са општим плановима

14. недеља
вежбе - Стратешки (организациони) план

15. недеља
вежбе - Операционални (интегративни) план
Опште стратегије и могућност њихове реализације Стратегија партиципације Развој информационих система
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пастуовић, Н. (1999), Едукологија, Знамен, Загреб.
Caffarella, R. (2001), Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers, San Francisco: Jossey-Bass.
Taylor, J. and Miroiu, A. (2002), Policy-Making, Strategic Planning, and Management of Higher Education, Bucharest: UNESCO, CEPES.
Општа допунска литература
Приручни материјали за вежбе
↑↑↑