Андрагогија

Курс:
Андрагогија слободног времена
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Предмет курса је васпитно-образовна проблематика слободног времена одраслих. Проучава се кроз неколико проблемских целина: - Општа андрагогија слободног времена (слободно време као феномен и као научно-теоријска поставка; проученост и васпитно-образовне импликације, предуслови, могућности, ефекти; доколичарско образовање: образовање у слободном времену и за слободно време); - Историјске и међународне димензије развоја васпитно-образовних проблема доколице; - Спорт и рекреација одраслих; - Игра и стваралаштво одраслих; - Туризам и образовање одраслих; - Комуникације, медији и слободно време одраслих; - Андрагошки аспекти слободног времена у спецификованим условима (предузеће, културне институције, породица, стари, млади одрасли, инвалидна лица...)
Циљ изучавања курса: Циљ курса је стицање релевантних знања, умења и формирање ставова ради проналажења адекватног професионалног доприноса развоју културе коришћења слободног времена одраслих. Курс даје базу на основу које се отвара широка лепеза могућности даље конкретизације примене и усавршавања стечених знања, вештина, умења, ставова у пракси и кроз праксу. Вештине и способности Уз остала андрагошка знања која студент прима током студија, кроз курс се оспособљава да: - Проучава природу слободног времена (као феномена и теоријске концепте), испитује образовне потребе и образовне могућности слободног времена конкретне категорије појединаца, предузећа, комуне и шире заједнице. - Планира и програмира, обликује потребне образовне материјале, учествује у организацији, реализацији и евалуацији разних културно-образовних активности (по садржају и организационим решењима) као: а) разне образовно-туристичке активности намењене како туристима и запосленим у туризму тако и рецептивном становништву и у вези са угоститељско-туристичким објектима; б) спортско рекреативно-образовне активности (институције, корисници, организатори, реализатори); ц) разни видови игара одраслих; д) активности слободног времена људи са специјалним потребама; е) стари, млади одрасли, војници, затвореници итд. - Процењује, истражује, коригује и унапређује образовне ефекте слободног времена на остале централне животне домене (рад и породица). - Развија саветодавне професионалне способности и вештине у овој области (директно и/или преко наставника и других стручњака у области културе и образовања). - Стиче се вештина адекватне селекције садржаја и облика културно-образовне понуде, обликовање истих и умешност културне анимације на нивоу организације, комуне и шире заједнице. - Перципира, процењује, саветује и промишља допринос квалитета коришћења слобоног времена општем квалитету живљења. - Организује и реализује микро истраживања у овој области.
Предуслови за полагање: Успешно савладани предходни курсеви предвиђени наставним планом студијске групе.
Облици наставе: Настава се реализује кроз: предавања; семинарске вежбе (радионице); рад у рачунској учионици; консултације и индивидуални рад са студентима; практична вежбања која укључују појединачне и групне посете разним институцијама у вези са слободним временом одраслих.
Обавезе студената: Активно учешће на предавањима, семинарским и практичним вежбањима, презентација задатих домаћих и других радова, положени колоквијуми, консултовање литературе приликом разматрања појединих проблема садржаних у програму. Студенти су обавезни да обаве праксу која је предвиђена наставним планом и програмом.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе (48%): - пракса, презентација домаћих и практичних радова (22%); - колоквијуми (8%); - семинарска вежбања и инвентивност (18%). Испит (52%): усмено и/или писмено испитивање у два дела
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни сусрет - предавања
Упознавање и увођење у курс. Однос појма и термина (логички приступ на примерима из области андрагогије слободног времена). Терминолошко појмовне дилеме.

2. недеља
вежбе - Конституисање андрагогије слободног времена и историјски развој - предавања
Предмет, научне области и квантум андрагошких знања, специфичност методологије, динамичност праксе. Место у систему андрагошких дисциплина и студија доколице. Интердисциплинарност. Феномен слободног времена (прошлост, садашњост, будућност). Теоријске поставке доколице и кристалисање педагошко-андрагошких идеја кроз историјски развој.

3. недеља
вежбе - Савремени теоријски приступи изучавања доколице и образовања - предавања
Савремене теорије о доколици. Слободно време у педагошкој и андрагошкој литератури. Научна истраживања у области доколице и образовања. Почетак научних истраживања. Груписање истраживања и лимитирајући фактори. Светске релације истраживања. Образовне делатности Светске асоцијације за слободно време и рекреацију (WLRA). Допринос других међународних организација (WICE, ELRA, ALATIR...) развоју доколичарског образовања. Деклерације о доколичарском образовању на светском и европском нивоу.

4. недеља
вежбе - Андрагошки релевантне опште карактеристике слободног времена - предавања
Време као филозофско-андрагошка категорија. Друштвена условљеност слободног времена. Андрагошко осмишљавање слободног времена као ентитета и интегралног дела човековог времена. Активности слободног времена одраслих. Сврсисходност и вредносна обојеност слободног времена (друштвена и лична). Релативност слободе избора активности слободног времена. Вредносне оријентације и избор акитвности у слободном времену одраслих. Оправданост, улога и могућности андрагошких утицаја.

5. недеља
вежбе - Квалитет живљења у слободном времену као андрагошка вредност - предавања
Одређење појмова “квалитет живљења” и “квалитет живљења у слободном времену” – васпитно образовне импликације. Хуманистички концепт. Амбивалентни карактер слободног времена. Девијантни облици коришћења слободног времена (доконост, снобизам,алкохолизам, наркоманија...). Боемство и сл.вр. Могућности, оправданост и варијанте андрагошких интервенција. Модалитети комуникације и медији у слободном времену одраслих.

6. недеља
вежбе - Доколичарско образовање - предавања
Одређење појма. Васпитање и образовање одраслих у слободном времену. Специфичност методичких решења. Појам и карактеристике образовних активности у слободном времену. Интензитет, сфера и садржај образовних активности. Класификација образовних активности у слободном времену одраслих. Васпитање и образовање одраслих за слободно време. Спрецифичност методичких решења. Доколичарско образовање и саветодавна функција андрагога. Припремање кадрова за андрагошки рад у области слободног времена.

7. недеља
вежбе - Андрагогија спорта и рекреације - предавања
Садржај андрагогије спорта и рекреације. Појам и функције рекреације одраслог човека. Рекреативне потребе и мотиви одраслих. Основни облици рекреације одраслих. Спортска рекреација одраслих. Андрагошки аспекти спорта и физичке културе. Васпитно-образовно припремање публике. Специфичности методичких решења. Образовно-културна анимација у овој области. Образовно припремање за специфичне видове рекреације. Ефекти рекреације. Радна средина и рекреација. Лукративна рекреација. Туристичка рекреација.

8. недеља
вежбе - Образовање и рекреација одраслих - предавања
Практично-методичко-организациона решења.

9. недеља
вежбе - Андрагогија туризма - предавања
Садржај андрагогије туризма. Теорије туризма. Туристичка култура и њена васпитно-образовна проблематика. Путовање као активност слободног времена. Туристичко-образовни маркетинг (појам, обликовање разних материјала и сл.). Образовна припрема одраслих за поједине фазе путовања. Методичко организационе особености образовно-туристичког рада са: туристима, запосленима у туризму и рецептивним становништвом. Образовна "анимација" у туризму. Селективне врсте туризма и специфични садржаји образовања.

10. недеља
вежбе - Туристички простор и задовољавање образовних потреба - предавања
Појам туристичког простора. Туристичке атракције и образовање. Образовне потребе и мотиви туриста. Туристичко понашање. Туристички доживљај. Појмови акултурације и културне интеграције. Девијантна понашања у туризму и образовно-васпитна интервенција. Еколошко образовање одраслих (појам и карактеристике). Паркови и активности слободног времена одраслих.

11. недеља
вежбе - Образовно-туристички рад - предавања
Практично-методичко-организациона решења.

12. недеља
вежбе - Андрагогија стваралаштва и игре - предавања
Садржај андрагогије стваралаштва и игре. Стваралаштво и слободно време одраслих. Игра одраслог човека (суштина, значај и функције). Класификација и критеријуми поделе игара одраслих. Образовно-васпитне могућности кроз игру. Развијање културе играња одраслих васпитањем и образовањем. Теорије игре (Хуизинга, Кајоа ...). Девијантни облици игре одраслих и образовно-васпитна интервенција. Аматеризам и хоби активности као област испољавања стваралаштва човека. Иноваторство и слободно време одраслих.

13. недеља
вежбе - Стваралаштво и игра одраслих - предавања
Практично-методичко-организациона решења.

14. недеља
вежбе - Андрагогија слободног времена у спецификованим условима - предавања
Предузеће и слободно време. Андрагошка функција позоришта, биоскопа, галерија, јавних библиотека, разних клубова, хотела... у слободном времену одраслих. Породична доколица. Слободно време пензионера и старијих одраслих. Пол и слободно време. Слободно време других спецификованих категорија одраслих (војници, затвореници, млади одрасли, људи са специјалним потребама и сл.).

15. недеља
вежбе - Културне институције и слободно време одраслих - предавања
Практично-андрагошко-организациона решења.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Чомић, Ђ.(1990) Психологија туризма, Београд, Туристичка штампа
Драгићевић-Шешић, М.(1993) Хоризонти читања - Домети културне анимације, Београд, Понт
Хуизинга, Ј.(1970) Хомо луденс, Загреб, Матица хрватске
Качавенда Радић, Н.(1989) Слободно време и образовање, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства
Качавенда Радић, Н.(1992) Рефлексије (о/и) слободног времена, Београд, ИПА
Кајоа, Р.(1979) Игре и људи, Београд, Нолит
Криппендорф, Ј.(1986) Путујуће човечанство - За ново поимање слободног времена и путовања, Загреб, Завод за истраживање туризма
Митић, Д.(2001) Рекреација, Београд, Факултет спорта и физичког васпитања.
Ненадић, М.(1997) Нови дух образовања, Београд, Просвета
Савићевић, Д. (2004) Учење и старење, Београд, ИПА
Тодоровић, А. (1990) Теорије туризма и културно-уметничке вредности, Београд, Туристичка штампа
Качавенда Радић, Н.(1994) Образовна припремљеност и подобност становништва за рецептивни туризам, “Андрагошке студије”, Вол. 1, бр. 1-2.
Качавенда Радић, Н. (1998) Породична доколица, “Андрагошке студије”, Вол. 5, бр. 1.
Лазаревић, Б.(2001) Андрагошки аспекти Аристотеловог схватања доколице, “Андрагошке студије”, Вол. 8, бр. 1-2.
Качавенда Радић, Н. (1997), Истраживања у области доколице и образовања - светске релације, Истраживања у педагогији и андрагогији, Зборник радова, Београд, ИПА,
Качавенда Радић, Н. (1997), Интеркултурно образовање - пројекат Светске асоцијације за доколицу и рекреацију, Истраживања у педагогији и андрагогији, Зборник радова, Београд, ИПА,
Овесни, К.(1997), Међусобне рефлексије родитеља и њихове деце на однос према слободном времену и његов садржај , Истраживања у педагогији и андрагогији, Зборник радова, Београд, ИПА,
Качавенда Радић, (1996,), Предузеће и слободно време “Андрагошке студије”, Вол. 3, бр 1
Овесни, К. (1996), Аматеризам као чинилац активности слободног времена, “Андрагошке студије”, Вол. 3, бр 1.
Лазаревић, Б.(2004) Светска асоцијација за доколицу и рекреацију – Место и улога Комисије за образовање, “Андрагошке студије”, бр. 1-2.
Општа допунска литература
Божовић, Р.(1979) Искушења слободног времена, Београд, Младост
Чомић,Ђ. Косар,Љ. Штетић,С. (2001) Глобална фуга, Глобализација постмодерног туризма, Београд, ДП *Ђуро Салај*
Елаковић, С.(1991) Социологија слободног времена, Београд, Савремена администрација
Галић, М.(2003) Педагогија спорта, Београд, аутор (одговарајући делови)
Хавелка, Н. Лазаревић, Љ.(1981) Спорт и личност, Београд, Спортска књига
Јешић, Д.(2000) Породица и слободно време, Београд, Учитељски факултет
Јовичић, Ж.(1986) Теоријске основе рекреације, Београд, (стр.7-42; 64-97)
Јовичић, Ж.(1992) Феноменологија туризма, Београд, Научна књига
Качавенда, Н.(1983) Вредносне оријентације одраслих и образовање, Београд, Просветни преглед
Качавенда,Н.(1980) Слободне активности у школама за одрасле, Београд, Филозофски фак.
Коковић, Д. Бјелица,С.(1992) Увод у социологију спортске рекреације, Београд, Стручна књига
Коковић, Д.(1986) Спорт без игре, Титоград, Универзитетска реч
Коковић, Д.(1990) Доба насиља и спорт, Нови Сад, Спорт
Мандић, Т.(1995) Комуникологија - Психологија комуникације, Београд, аутор
Мрмак, И.(1978) Слободно време и образовање уз рад, *Андрагогија*, бр. 1-2
Ољача, М.(1997) Селф концепт и развој, Нови Сад, Филозофски факултет
Савићевић, Д. (1986) Огледи из андрагогије, Титоград, Универзитетска ријеч
Савићевић, Д.(1983) Флексибилност организовања слободног времена, рада и образовања, у: Човек и доживотно образовање, Титоград, Републички завод за унапређење школства
Тодоровић, А.(1984) Социологија слободног времена, Београд, Интерпреглед
↑↑↑