Андрагогија

Курс:
Образовни програми за родитељство (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Савремене теорије о родитељству: родитељство као друштвена функција, друштвена делатност, породични однос, димензија индивидуалног развоја одраслог, ефекат; Теоријске основе за креирање обр. програма за родитељство: бихејвиорални, когнитивно-бихејвиорални, торије о односима и релацијама, системски приступ породици, развојне породичне теорије; Питања дефинисања циљева обр. програма за родитељство; Вредности у обр. програмима за родитељство; Утврђивање обр. потреба родитеља као основа за креирање садржаја обр. програма за родитељство; Ефекти и евалуација обр. програма за родитељство; Практична настава: Креирање различитих облика обр. интервенција за унапређење родитељства и васпитне функције породице
Циљ изучавања курса: Развијање знања и вештина за истраживање родитељства, креирање и примену образовних програма за развој родитељства и унапређење породичног васпитања
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
↑↑↑