Андрагогија

Курс:
Образовни програми за родитељство (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Савремене теорије о родитељству: родитељство као друштвена функција, друштвена делатност, породични однос, димензија индивидуалног развоја одраслог, ефекат; Теоријске основе за креирање обр. програма за родитељство: бихејвиорални, когнитивно-бихејвиорални, торије о односима и релацијама, системски приступ породици, развојне породичне теорије; Питања дефинисања циљева обр. програма за родитељство; Вредности у обр. програмима за родитељство; Утврђивање обр. потреба родитеља као основа за креирање садржаја обр. програма за родитељство; Ефекти и евалуација обр. програма за родитељство; Практична настава: Креирање различитих облика обр. интервенција за унапређење родитељства и васпитне функције породице
Циљ изучавања курса: Развијање знања и вештина за истраживање родитељства, креирање и примену образовних програма за развој родитељства и унапређење породичног васпитања
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ (1)
1.1. Појам образовања за живот у породици, 1.2. Развој образовања за живот у породици, 1.3. Циљ и сврха образовања за живот у проодици, 1.4. Садржај образовања за животу породици

2. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ (2)
2.1. Образовни програми за различите области породичног живота, 2.2. Родитељство као област образовних програма за живот у породици

3. недеља
предавање - САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ О РОДИТЕЉСТВУ
2.1. Родитељство као друштвена функција, 2.2. Родитељство као друштвена делатност, 2.3. Родитељство као породични однос, 2.4. Родитељство као димензија индивидуалног развоја одраслог, 2.5. Родитељство – ефекат

4. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉСТВО
4.1. Развој концепта образовања за родитељство, 4.2. Циљ образовања за родитељство

5. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (1)
5.1. Психоаналитичка теорија, 5.2. Бихејвиорална теорија, 5.3. Теорија афективне размене, 5.4. Сруктурално-функционална теорије, теорија симболичког интеракционизма...

6. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (2)
6.1. Системски приступ породици и развојна породична теорија

7. недеља
предавање - МОДЕЛИ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО
7.1. Критичка анализа теоријске утемељености различитих образовних програма за родитељство

8. недеља
предавање - ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО
8.1. Кључна питања и недоумице у дефинисању циљева образовних програма за родитељство

9. недеља
предавање - САДРЖАЈ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (1)
9.1. Кључна питања у дефинисању области и садржаја образовних програма за рдитељство, 9.2. Образовне потребе родитеља као основа за креирање садржаја програма

10. недеља
предавање - САДРЖАЈ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (2)
10.1. Образовне потребе родитеља у развојним, специфичним и кризним животним ситуацијама као основа за креирање садржаја програма

11. недеља
предавање - ВРЕДНОСТИ У ОБРАЗОВНИМ ПРОГРАМИМА ЗА РОДИТЕЉСТВО
11.1. Не/оправданост питања вредносне неутралности образовних програма за родитељство

12. недеља
предавање - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО

13. недеља
предавање - ЕВАЛУАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО
13.1. Принципи евалуације, 13.2. Модели евалуације, 13.3. Иновације у евалуацији образовних програма за родитељство

14. недеља
предавање - КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (1)

15. недеља
предавање - КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЉСТВО (2)
15.1. Посебна питања и недоумице у креирању образовних програма за родитељство
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Behrendt, L. (2009). It Takes a Village: Assets for Parent Education. Family Science Review, 14 (2), 46-60
Bunting, L. (2004). Parenting Programmes: The best Available Evidence. Child Care in Practice, 10 (4), 327-343
Goddard, H. W, Myers-Walls, J. A, Lee, T. R. (2004). Parenting: Have we arrived? Or do we continue the journey?. Family and Consumer Sciences Research Journal, (33), 21-38
Goddard, H. W, Marshall, J. P. (2006). The parenting journey: using the best of print and electronic resources to train parents. Journal of Teaching in Marriage and Family, (6), 81-99.
Doherty, W. J. (1995). Boundaries between Parent and Family Education and Family Therapy: The Levels of Family Involvement Model. Family Relations, 44 (4), 353-358
Medić, S. (2007). Teorija porodičnog vaspitanja – tačke ukrštanja na putu razvoja pedagogije i andragogije. Andragogija na početku trećeg milenijuma, 223-237.
Medić, S, Matejić-Đuričić, Z, Vlaović-Vasiljević, D. (1997). Škola za roditelje – socio-edukativni program za porodicu. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju
Miller, S, Sambell, K. (2003). What do Parents Feel they Need? Implications of Parents’ Perspectives for the Facilitation of Parenting Programmes. Children and Society, 17, 32-44.
Smith, C, Perou, R, Lesesne, C. (2002) Parent Education, in: Bornstein Marc (Ed.) Handbook of Parenting, Second Edition, Volume 4, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
Stolz, H. E. (2011). Parenting Education, In: S.F. Duncan, H.W. Goddard (Eds.) Family Life Education - Principles and Practices for Effective Outreach. London: SAGE Publications
Forehand, R, Kotchick, B. A. (2002) Behavioral Parent Training: Current Challenges and Potential Solutions, Journal of Child and Family Studies, 11 (4), 377-384.
Heath, H, Palm, G. (2006). Future challenges for parenting education and support. Child Welfare, (85).
Hoard, D, Shepard, K. N.(2005) Parent Education as parent-centered prevention: A review of school related outcomes. School Psychology Quartely, 20 (4), 434-454
Medić, S. (1993). The family between therapy and education. Global Dialogue - Diversity and Unit. Athens, Greece
Campbell, D., Palm, G. (2003). Group Parent Education: Promoting Parent Learning and Support. SAGE Publications
↑↑↑