Андрагогија

Курс:
Комуникационо-медијско образовање одраслих (мастер)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Образовање и култура комуницирања одраслих. Комуникационо-медијско образовање андрагошких професионалаца – светске релације. Образовање и специфичне врсте комуникације у слободном времену одраслих. Опште андрагошке релевантности проучавања комуникација и медија. Комуникационо-медијско образовање одраслих. Васпитно-образовни аспекти употребе комуникационо-информационих технологија у спецификованим условима (предузеће, културне институције, породица, стари, млади одрасли, инвалидна лица, пол...). Практична настава Рад у рачунарској учионици по појединим проблемима теоријске наставе. Планирање, обликовање, организовање, извођење и евалуирање медијско-образовних програма за одрасле. Саветодавне професионалне способности и вештине у области комуникација и медија.
Циљ изучавања курса: Стицање знања и вештина за васпитно-образовно деловање и стручно-истраживачки рад у области комуникационо-медијског образовања и учења одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Dоминира интерактивна настава и индивидуални рад са студентом. Рад у рачунарској учионици.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Brigs, A. (2006). Društvena istorija medija. Beograd: Klio.
Gir, Č. (2008) Digitalna kultura, Beograd, Clio.
Globokar, J. L. (2010) Introduction to Online Learning: A Guide for Students, London, SAGE Publications, Inc.
Kačavenda-Radić, N., Nikolić Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) Komunikaciono-medijsko obrazovanje andragoških profesionalaca – Svetske relacije, Kvalitet u obrazovanju - izazovi i perspektive.
Kačavenda-Radić, N., Nikolić Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) Obrazovanje u pararadigmi humanističke refleksije ICT, Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju.
Kastels, M. (2013) Moć komunikacije, Beograd, Clio.
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio.
Nikolić Maksić, T. (2010) Online Mentoring in Adult Education, in: Adult Education: The Response to Global Crisis – Strenghts and Challenges of the Profession, Belgrade, IPA.
Nikolić-Maksić, T. and Ljujić, B. (2010) The Use of Learning Log in Online Education, in: ICT in the Education of the Balkan Countries, Varna: BASOPED.
Poter, Dž. (2011) Medijska pismenost, Beograd, Clio.
Rudestam, K. E. and Schoenholtz-Read, J. (Eds.), (2010) Handbook of Online Learning (2nd ed.), London, SAGE Publications, Inc.
Ruk, R. (2009) Evropski mediji u digitalnom dobu, Beograd, Clio.
Tabs, S. (2013) Komunikacija – principi i kontekst, Beograd, Clio.
Tjurou, Dž. (2012) Mediji danas, Beograd, Clio.
Vuksanovic, D. (2007) Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika. Beograd: Cigoja stampa.
Vuksanovic, D. (2011) Filozofija medija 2: ontologija, estetika, kritika. Beograd: Cigoja stampa.
Еко, У. (1973) Култура, Информација, Комуникација, Нолит, Београд.
Шушњић, Ђ. (1990) Рибари људских душа, Београд .
↑↑↑