Андрагогија

Курс:
Основи педагогије (осн.)
У оквиру предмета: Основи педагогије
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Александар Тадићванредни професор
Лука Николићистраживач-приправник
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Васпитање као најшири педагошки појам и предмет педагошке науке. Улога васпитања у развоју индивидуе и друштва. Историјска димензија васпитања. Однос васпитања и образовања. Педагошки појмови (настава, самообразовање, учење и др.) Васпитање, култура, друштво и рад. Конститутисање педагогије као науке. Систем педагошких дисциплина. Педагогија и друге науке. Могућности и границе васпитања личности. Фактори развоја личности: наслеђе, друштвена средина, васпитање, активност личности. Природа и карактер циља васпитања. Детерминанте циља васпитања. Различита схватања и теорије о циљу васпитања. Интелектуално, морално, естетско и физичко васпитање. Општи принципи, методе и средства васпитања. Детерминанте система васпитања. Однос између различитих облика васпитања. Практична настава: Основни педагошки појмови. Педагогија и друге науке. Фактори равоја личности. Детерминанте циља васпитања. Основне карактеристике интелектуалног, моралног, естетског и физичког васпитања.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са педагогијом као науком и научним системом, као и са основним педагошким појмовима; омогућавање критичког увида у савремене концепције васпитања; припрема студената за стицање посебних педагошких знања у току студија.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брецинка, В. (1990): Наука о васпитању, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 193-215.
Ђорђевић, Ј. (1983): Интелектуално васпитање. Београд: Просветни преглед.
Ђорђевић, Ј. (1996): Морално васпитање - теорија и пракса. Нови Сад: СПДВ. Стр. 7-70.
Ђорђевић, Ј. (1993): Проблеми циљева и задатака у васпитању и образовању, Педагогија (Београд), бр. 1-2, стр. 8-32.
Мијаларе, Г. (1989): Увод у едукацијске знаности. Загреб: Школске новине. (Стр. 1-39).
Митровић, Д. (1967): Савремени проблеми естетског васпитања. Београд: ЗЗУСР. (Део: Савремени погледи и учења).
Радовановић, С. (1997): Школа и друштвена средина. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. Поглавље I, стр. 15-47.
Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
Антонијевић, Р. и Ж. Попов (2010). Епистемолошко-логичке карактеристике васпитања, Педагогија, бр. 3, 406-418.
↑↑↑