Андрагогија

Курс:
Општа педагогија - увод у педагогију
У оквиру предмета: Општа педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
План курса:

1. недеља
предавање - Педагогија као наука и научни систем
Процес настанка, развоја и конституисања педагогије као науке. Савремена схватања педагогије. Систем педагошких дисциплина.

1. недеља
вежбе - Педагогија као наука и научни систем
Разматрање различитих схватања педагогије-науке о васпитању. Анализа текстова: Е. Диркема, В. Брецинке и Г. Миалареа.

2. недеља
предавање - Појмови васпитање и образовање
Указивање на дилеме и питања која се јављају приликом одређивања ових појмова. Одређивање суштине и садржаја ових педагошких категорија.

2. недеља
вежбе - Појам васпитање
Схватања васпитања из перспективе здравог разума (свакодневне лексике). Научна одређења појма.

3. недеља
предавање - Карактеристике васпитања
Васпитање као индивидуални и друштвени феномен. Особености васпитања као индивидуалног феномена. Општа и конкретна друштвена условљеност васпитања.

3. недеља
вежбе - Карактеристике васпитања
Постојеће дефиниције васпитања. Значај контекста у коме се васпитање разматра. Сагледавање основних карактеристика васпитања као индивидуалне и друштвене делатности.

4. недеља
предавање - Васпитање и друштво
Сагледавање односа васпитања и културе. Културна условљеност различитих модела васпитања. Васпитање и рад. Указивање на могуће импликације уколико су циљеви васпитања у потпуности подређени циљевима рада.

4. недеља
вежбе - Васпитање и друштво
Анализа конкретних примера различитих модела васпитања условљених културним особеностима. Навођење примера о узајамној повезаности васпитања и рада.

5. недеља
предавање - Могућности и границе васпитања
Једнострана схватања о факторима развоја личности: нативистичка схватања и емпиристичка схватања.Теорија конвергенције.

5. недеља
вежбе - Могућности и границе васпитања
Анализа текстова аутора који заступају једнострана схватања о факторима значајним за развој личности.

6. недеља
предавање - Циљ васпитања као педагошка категорија
Питања, проблеми и дилеме које се јављају приликом одређивања циља васпитања. Интердисциплинарност циља васпитања. Формулације циља васпитања.

6. недеља
вежбе - Проблеми циљева у васпитању
Детерминанте циљева васпитања. Постојеће формулације циљева васпитања у документима, педагошкој и другој литератури. Идеално и реално у формулисању циљева.

7. недеља
предавање - Конкретизација циља васпитања
Задаци васпитања. Различита полазишта при конкретизацији циља васпитања.

7. недеља
вежбе - Циљеви васпитања и васпитна пракса
Проблеми имплементације циљева у праксу. Конкретизација циљева и дефинисање исхода васпитања.

8. недеља
- - Колоквијум
Провера знања студената из области ове студијске дисциплине која су изучавана у оквиру предходних недеља.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Блум. Б. (1981), Таксономија или класификација образовних и одгојних циљева, Београд: Републички завод за унапређивање васпитања и образовања.
Брецинка, В. (1990) Наука о васпитању, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 193-215.
Диркем, Е. (1981) Васпитање и социологија, (Глава I Дефинисање васпитања. Критичко разматрање, стр. 33-57), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Ђорђевић, Ј. (1983), Интелектуално васпитање, Просветни преглед, Поглвља:Суштина и задаци интелектуалног васпитања, Теорије материјалног и формалног образовања и васпитања, Улога учења у интелектуалном формирању и васпитању, Фазе интелектуалног развитка и педагошке импликације.
Ђорђевић, Ј. (1996), Морално васпитање, Н. Сад, стр. 7-70.
Ђорђевић, Ј. (1993) Проблеми циљева и задатака у васпитању и образовању, Педагогија (Београд), бр. 1-2, стр. 8-32.
Мијаларе, Г. (1989) Увод у едукацијске знаности, Загреб: Школске новине, стр. 1-39.
Митровић, Д. (1967) Савремени проблеми естетског васпитања, Београд, део: Савремени погледи и учења.
Радовановић, С. (1997) Школа и друштвена средина (Поглавље I, стр. 15-47), Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет.
Савићевић, Д. (1991)Савремена схватања андрагогије, Београд: Просвета, стр. 23-67
Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (1995) Педагогија, Београд: Научна књига, стр. 1-46.
↑↑↑