Андрагогија

Курс:
Обрaзовање лидера (мастер)
У оквиру предмета: Обрaзовање лидера
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава -Теоријски приступ лидерству – лидерство као предмет проучавања бројних дисциплина; -Улоге лидера у променљивом свету (у различитим областима деловања – бизнис, предузетништво, култура, политика, наука, професија ...); -Теорије и стилови лидерства; -Стратегијско лидерство; -Улога моћи у лидерству (типови моћи и ефекти коришћења моћи); -Обука лидера. Практична настава -Лидерство у савременој пракси; -Стилови лидерства; -Лидерске вештине/компетенције –потребе и модели; -Лидерство и тим менаџмент; -Управљање обуком лидера (планирање, организовање, вођење, процењивање и контролисање) ; -Специфичности реализовања обуке лидера.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за разумевање значаја и улоге лидера у различитим областима деловања, за креирање и примену адекватних образовних модела у процесу развоја лидерских компетенција.
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, истраживачки рад , студија случаја, учешће у огледним обукама
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријски приступ лидерству
Феномен лидерства. Генеза и еволуција појма лидерства. Однос појмова менаџер и лидер. Лидерство као предмет проучавања различитих научних дисциплина. Улоге и функције лидера у различитим областима деловања: бизнис, предузетништво, култура, наука, образовање.

2. недеља
предавање - Теорије и типови лидерства
Харизматско лидерство. Трансформацијско лидерство. Трансакцијско лидерство. Атрибуциона теорија лидерства. Селф концепт теорија лидерства. Психодинамичка теорија лидерства. Теорија социјалне заразе.

3. недеља
предавање - Стилови лидерства
Резонантни и дисонантни лидерски стилови. Визионарски лидерски стил. Тренерски лидерски стил. Афилијативни лидерски стил. Демократски лидерски стил. Лидерски стил диктирања темпа. Заповеднички лидерски стил.

4. недеља
предавање - Улога моћи у лидерству
Легитимна моћ у лидерству. Референтна моћ у лидерству. Експертска моћ у лидерству. Харизматска моћ у лидерству.Теорија социјалне размене у стицању и губљењу моћи. Теорија стратешких контигенција у стицању и губљењу моћи.

5. недеља
вежбе - Лидерске компетенције
Интерперсоналне компетенције. Концептуалне компетенције. Емоционалне компетенције. Стручне компетенције.

6. недеља
вежбе - Лидерске особине
Могућности развоја лидерских особина. „5 великих“ особина личности. Резултати различитих истраживања особина личности лидера и њихове могуће импликације на праксу.

7. недеља
предавање - Лидерство у образовању
Наставник/тренер као лидер. Образовни програм као лидер. Образовна институција као лидер. Образовни систем усмерен на стварање лидера.

8. недеља
вежбе - Образовање лидера
Могућности „стварања“ лидера. Програми за развој лидерских компетенција – компаративни приступ.

9. недеља
предавање - Управљање обуком лидера
Утврђивање потребе за обуком лидера. Планирање обуке лидера. Организовање обуке лидера. Вођење обуке лидера. Евалуација обуке лидера. Специфичности обуке лидера.

10. недеља
вежбе - Демонстрација развијања конкретне лидерске вештине
огледна радионица

11. недеља
семинар - Анализа програма формалног и неформалног образовања лидера
студија случаја

12. недеља
- - Стручна посета институцији/организацији која се бави образовањем лидера

13. недеља
вежбе - Демонстрација развијања конкретне лидерске вештине
огледна радионица

14. недеља
предавање - Етичке димензије образовања лидера
Различити друштвени системи и лидерство. Циљеви лидера у савременом друштву. Доступност ресурса. Парадигме пожељних лидера. Последице лидерства на следбенике.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић,Ш., (2008), Развијање лидерских компетенција, Андрагошке студије, бр.2, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, стр.250-265
Covey, S., (2002), Принципи успешног лидерства, Грмеч-Привредни преглед, Београд;
Адижес, И., ( 2004), Стилови доброг и лошег управљања, Адижес, Нови Сад.
Милисављевић, М., (2005), Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд
Џарвис, П., (2003), Поучавање, Андрагошки центар, Загреб;
Toмсон, Р., (2000), Вештина руковођења, Цлио, Београд.
Fairholm, M.R., Fairholm, GW. (2009): Understanding Leadership Perspectives: Theoretical and Practical Approaches, Springer Science and Business Media.
Ladkin, D. (2010): Rethinking Leadership: A New Look at Old Leadership Questions, Cheltenham, Northampton: Edvarda Elgar.
↑↑↑