Андрагогија

Курс:
Психологија међуљудских односа на раду (осн.)
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: ---
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним принципима интерперсоналних односа и стицање интерперсоналних вештина /вештина успешног комуницирања на раду, решавање конфликата и др./. Интерперсоналне вештине неопходне су психологу како би успешно обављао свој посао. Али, и
Предуслови за полагање: Положени следећи испити: Основе психологије рада, Управљање каријером,Основи психотерапије и саветовања, Социјална перцепција и интеракција
Облици наставе: Предавања, вежбе, извођење пројекта
План курса:

1. недеља
предавање - Интерперсонални односи на раду
Интерперсонални односи, природа феномена и чиниоци који суповезани са њима Специфичност интерперсоналних односа на раду

1. недеља
вежбе - Интерперсонални односи на раду
-

2. недеља
предавање - Психологија демократије и антидемократије
Основни принципи демократије и антидемократије Демократска и антидемократска личност Демократска и антидемократска личност и интерперсонални односи

2. недеља
вежбе - Психологија демократије и антидемократије
-

3. недеља
предавање - Комуникација на раду
Типови комуникација у организацији Комуникационе шеме, ефикасност и задовољство послом Принципи добре комуникације

3. недеља
вежбе - Комуникација на раду
-

4. недеља
предавање - Комуникација на раду
Комуникациони типови Корекције понашања комуникационих типова Особе са отежаном комуникацијом Како побољшати комуникацију

4. недеља
вежбе - Комуникација на раду
-

5. недеља
предавање - Типови личности и интерперсонални односи
Особине интерперсоналног реаговања Интерперсонални стилови

5. недеља
вежбе - Типови личности и интерперсонални односи
-

6. недеља
предавање - Типови личности и интерперсонални односи
Особине личности значајне за односе на раду Ставови Вредности Самопроцењивање

6. недеља
вежбе - Типови личности и интерперсонални односи
-

7. недеља
предавање - Личност и организација
Психолошка клима организације Схватања о односу личности и организације

7. недеља
вежбе - Личност и организација
-

8. недеља
предавање - Руковођење
Приступи руковођења Руковођење, вођство и менаџмент Успешни и неуспешни руководиоци и менаџери Улога психолога у селекцији руководилаца

8. недеља
вежбе - Руковођење
-

9. недеља
предавање - Лидерство
Менаџери и лидери Особине успешних лидера Дефинисање лидерске визије Мотивисање сарадника

9. недеља
вежбе - Лидерство
-

10. недеља
предавање - Конфликти на раду
Природа конфликата нараду; узроци Начини решавања и управљања конфликтима Личне стратегије управљања конфликтима Стратегије за постизање емоционалне контроле

10. недеља
вежбе - Конфликти на раду
-

11. недеља
предавање - Управљање променама
Дефинисање развоја организације Организациони и индивидуални отпори променама Технике савладавања отпора променама

11. недеља
вежбе - Управљање променама
-

12. недеља
предавање - Тимски рад
Тимски рад-нова пословна филозофија Врсте тимова Стварање тимова и праћемње њиховог рада Групне улоге у тимском раду

12. недеља
вежбе - Тимски рад
-

13. недеља
предавање - Тимски рад
Праћење рада тима Одржавање тимова Рекомпоновање тимова

13. недеља
вежбе - Тимски рад
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојановић Радојица (1998). Психологија међуљудских односа. Београд: Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије
Ђуршић-Бојановић Миросава (2009). Психолошка перспектива демократских односа (одабрана поглавља). Београд: Институт за педагошка истраживања
Општа допунска литература
"Ауторитарни поглед на свет " /Р.Бојановић/
Human Relation /Reece i Brandt, превод
↑↑↑