Андрагогија

Курс:
Развој одраслих-импликације за образовање и учење (докт.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Студије животног циклуса – биолошке и психолошке и димензије развоја; Студије животног тока – животни догађаји, фазе и транзиције. Развојне фазе у одраслом добу. Учење и развој. Теорије развоја одраслих. Хевингхарстова теорија развојних задатака. Левинсонова теорија животних периода. Коганова конструктивистичко развојна теорија Развоj као прелаз и једне фазе у другу. Развојни утицаји у одраслом добу - род, култура, политика. Балансирањје и интеграција животних улога. Развој одраслих као адитивни и као трансформативни процес. Развој и учење као интеграција и трансформација. Тансформативно учење и развојни конструктивизам. Практична настава Зависно тема докторских дисертација и професионалних потреба и интереса студената разматрају се поједини проблеми и питања из теоријске наставе у форми студентских есеја, истраживања и извештаја
Циљ изучавања курса: Упознавање са формама, трендовима и динамиком развоја одраслих и оспособљавање за критичку рефлексија њихових импликација на образовање и учење.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Schulz, R., Salthouse, T., (199) Adult Development and Aging , Prentice Hall, New Jersey.
Williamson, B., (2001) Lifeworlds, and Learning, NIACE, London.
Merriam, S.B., Caffarella, R., (1999) Learning in Adulthood, Jossey-Bass, San Francusco.
Cecil, S., and Defratesd-Densch, С., (2009) Handbook of research on Adult learning and Development, Routledge, London and New York.
Despotovic, M., (2013) Contribution constructivist developmental theory to understanding of adult learning, In: Despotovic, M., Hebib, E., Németh, B., (Eds.): Contemporary issues of education quality, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, University of Pécs, Faculty of Adult Education and HRD, Belgrade.
Despotovic, M.,(1997) Znanje i kritičko mišljenje u odraslom dobu, IPA, Filozofski fakultet, Beograd.
Havighurst, R.J. (1972). Developmental Tasks and Education (3rd ed.). New York: David McKay.
Hoare, C. (Ed.). (2006). Handbook of adult development and learning. Oxford: Oxford University Press.
Levinson, D. (1978) The Seasons of a Man’s Life, New York: Knopf.
Kegan, R. (1980). Making meaning: The constructive-developmental approach to persons and practice, The Personnel and Guidance Journal, 58, 373−380.
↑↑↑