Андрагогија

Курс:
Методологија истраживања образовања и учења одраслих (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Миомир Деспотовићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет проучавања методологије; Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у андрагогији; Природа и могућности утврђивања закона у друштвеним наукама; Теорија и истраживање; Плурализам истраживачких парадигми: херменеутика, епистемолошки холизам у истраживању васпитања, дијалектички приступ; Позитивизам и критичка теорија; Квантитативна и квалитативна истраживања; Специфичности и домети појединих врста истраживања (акциона, евалуацијска, етнографска и системно-структурална истраживања); Дескриптивна и каузална истраживања; Нове тенденције у развоју методологије друштвених наука; Оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда пројекта истраживања; Конструкција инструмената; Избор и образложење узорка; Израда плана прикупљања и обраде података; Израда извештаја о истраживању и презентација добијених резултата
Циљ изучавања курса: Стицање знања о епистемолошким основама истраживања; оспособљавање студената за разумевање теоријских основа андрагошког истраживања у контексту различитих епистемолошко-методолошких оријентација, самостално пројектовање и реализацију истраживања
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, анализе, саопштења и извештаји, дискусије; истраживачки рад – израда пројекта и реализација истраживања; тимски рад; менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шешић, Б. (1982): Основи методологије друштвених наука, Београд: Научна књига
Cohen, L., Manion, L. i K. Morrison (2004): Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap, str. 137-153, 191-204.
Фајгељ, С. (2004): Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију. стр. 276-285.
Халми, А. (2003): Стратегије квалитативних истраживања у примењеним друштвеним знаностима. Наклада Слап, стр. 183-199.
Савићевић, Д.М. (2011). Увод у методологију андрагогије. Вршац. стр. 9-159.
Лакићевић, М., Кнежић, Б. (2011): Истраживање у социјалној политици и социјалном раду. ФПН и Чигоја, стр. 87-181.
Општа допунска литература
Матовић, Н. (2007). Мерење у педагошким истраживањима. Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, стр. 95-125.
Шешић, Б., (1982), Основи методологије друштвених наука, Научна књига, Београд.
Ристић, Ж. (1995): О истраживању, методу и знању. Београд: Институт за педагошка истраживања, стр. 342-360; 433-445.
Шушњић, Ђ. (1999): Методологија, Београд: Чигоја штампа
Милић, В. (1978): Социолошки метод, Београд: Нолит
Савићевић, Д. (1996): Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу
↑↑↑