Андрагогија

Курс:
Андрагогија слободног времена (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Општа андр. сл. времена (Сл. вр. као фен. и као научно-теор. поставка; Васп.-обр. имплик., предуслови, могућности, ефекти; вредности, вред. оријент. и акт.; Док. обр.: об. у/ за сл. време.) Ист. –фил. и међ. дим. развоја васп.-обр. проблема доколице. Спорт и рек. одр.. Игра и стварал. одраслих. Туризам и обр. одр.. Ком., медији и сл. вр. одр.. Андр. аспекти сл. вр. у специф. условима (предузеће, култ. инст., породица, стари, млади одрасли, инвалидна лица...). Амбив. карактер док.. Практична настава: Рад у рач. учионици по појединим проблемима. План., прог., орг., реал. и евал. разних, по садржају и организационим решењима, култ.-обр. акт. у сл.вр. одраслих. Обр. екскурзија. Обликовање адекватног обр. материјала. През. на терену. Упознавање и андр. анализа рада релев. култ.-обр. институција које орг. активности намењене одр. људима у сл. вр. (библ., клубови, музеји, галерије, спортско-рек. центри, култ. центри, позоришта, биоскопи, туристичке агенције, хотели и сл.).
Циљ изучавања курса: Стицање релевантних знања и вештина ради васпитно-образовног деловања у развоју културе коришћења слободног времена одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: предавања; сем. вежбе; рад у рачунској уч.; интерактивна настава; индивидуалне консултације; супервизија практичних вежбања у уч. и на терену
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Božović, R. (2011) Tišina dokolice, Čigoja, Beograd
Čomić, Đ. (1990) Psihologija turizma, Beograd: Turistička štampa.
Huizinga, J. (1982) Homo ludens, Matica hrvatske, Zagreb
Kačavenda-Radić, N. (2007) Turizam kao interesovanje andragogije slobodnog vremena. Zbornik radova: Andragogija na početku trećeg milenijuma, Beograd: IPA.
Kačavenda-Radić, N. (1996) Preduzeće i slobodno vreme. Andragoške studije
Kačavenda-Radić, N. (1998) Slobodno vreme i obrazovanje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Kačavenda-Radić, N. (1992) Refleksije (o/i) slobodnog vremena, Beograd: IPA.
Kačavenda-Radić, N. (1998) Porodična dokolica, Andragoške studije
Kačavenda-Radić, N. (2007) Savremeni trendovi i naučne oblasti pedagogije i andragogije slobodnog vremena
Kačavenda-Radić, N. (2013) Školske ekskurzije - neksus pedagogije, andragogije i turizma, Andragoške studije
Kačavenda-Radić, N., Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2011) Igra odraslih: Da li kompjuterska igra obrazuje u slobodnom vremenu?, Andragoške studije
Kačavenda-Radić, N., Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2011) Kvalitet dokoličarskog i komunikaciono-medijskog obrazovanja, Квалитет у образовању, ИПА, Београд
Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) O igri u odraslom dobu i njenim obrazovnim implikacijama, Andragoške studije
Polić, M. i Polić, R. (2009) Vrijeme, slobodno od čega i za što?, Filozofska istraživanja
Zagorac, I. (2006) Igra kao cjeloživotna aktivnost, Metodički ogledi
Lazarević, B. (2007) Obrazovanjem do rekreacije, Beograd: Društvo za obrazovanje odraslih.
Nenadić, M. (1997) Novi duh obrazovanja, Beograd: Prosveta.
Ovesni, K. (1996) Amaterizam kao činilac aktivnosti slobodnog vremena. Andragoške studije.
Todorović, A. (1990) Teorije turizma i kulturno-umetničke vrednosti, Beograd: Turistička štampa.
↑↑↑