Андрагогија

Курс:
Стручно образовање и обуке одраслих (докт.)
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Карактеристике савремених система стручног образовања и обука одраслих; Национални оквир квалификација; Различити приступи испитивању потреба за стручним образовањем; Сусретно програмирање у стручном образовању; Образовање/обука на радном месту; Организациони циклус обука; Праћење исхода стручног образовања и обука – ефективност стручног образовања. Практична настава Израда пројекта мини истраживања везаног за неку од основних карактеристика савремених система образовања и обучавања одраслих; Организација обука.
Циљ изучавања курса: Стицање знања и вештина неопходних за научно-истраживачки рад и управљање процесима истраживања потреба, планирања, програмирања, реализације и евалуације стручног образовања и обука намењених одраслима.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, презентације, рад на мини пројектима, консултације, менторки рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
McGivney, V, (2002), Develop the Worker: Develop the Business, A Guide for Smaller Business, NIACE, Leicester
Kletzer, K.L, Koch, W.L, (2003), International Experience With Job Training: Lessons for the US, University of California, Santa Cruz
Лазић, Ђ, Ристић, Б, Живковић, Р, (2007), Национални оквир квалификација за европску Србију, GOPA, Београд
Лулис, В, Костић, В, (2005), Приручник за идентификацију профила и захтева занимања за социјалне партнере, Реформа средњег стручног образовања у Републици Србији Београд
Деспотовић, М, Поповић, К, Пејатовић, А, (2005), Vocational Education Reform in Serbia, in: Terzis, N.P, (ed.) "Quality in Education in the Balkans", Balkan Society for Pedagogy and Education
↑↑↑