Андрагогија

Курс:
Основи социјалне психологије (осн.)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Централни део садржаја су проблеми социјализације, тј. процеси социјалног учења, утицај појединих чинилаца на социјализацију појединца и исходи социјализације. Уз то ће предмет укључити и нека питања комуникације, опажања и оцењивања особа, групе и групне динамике.
Циљ изучавања курса: Упознавање важних социјалнопсихолошких појмова и разумевање социјалнопсихолошких аспеката појава којима ће се у свом раду бавити андрагози/педагози.
Предуслови за полагање: Они који су одређени статутом Филозофског факултета.
Облици наставе: Предавања са приказом и демонстрацијом карактеристичних експеримената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rot, N. (2008). OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Рот, Н. (2006). Психологија група. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства
Хавелка, Н. (1992). Социјална перцепција. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства
↑↑↑