Андрагогија

Курс:
Историја модерног образовања одраслих (XIX и XX век) (докт.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Проблем историјске (не)видљивости учења и образовања одраслих; Зачеци модерног образовања одраслих у Европи- појава организованог и систематског образовања одраслих и стварање националних система образовања одраслих;Главни покретачи,мотиватори и организатори модерних покрета за образовање одраслих и препознавање њихових парадигми у савременом контексту;Раднички покрет;Црква и религијски покрети;Филозофска мисао;Култура и уметност; Образовање елита и образовање маса као проблем у историји образовања одраслих; Историјски примери прогресивне и ретроградне друштвене улоге образовања одраслих Практична настава: Покрет и идеје универзитетске екстензе- узроци јављања, друштвени значај, утицај у Европи и андрагошко наслеђе;Покрет и идеје високих народних школа- узроци јављања,друштвени значај,утицај у Европи и андрагошко наслеђе;Ново народно образовање у Вајмарској Немачкој- покрет и идеје;Доминантне парадигме и концепције у образовању одраслих у ХVIII, ХIХ и ХХ веку;
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са савременом историјом образовања одраслих, покретима и парадигмама образовања одраслих у XIX и XX веку и развијање способности посматрања образовања одраслих у историјском континуитету и међузависним односима
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом факултета
Облици наставе: Предавања, појединачне и групне презентације и реферати, дискусионе групе, анализа литературе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић,Д., Kорени и развој андрагошких идеја, Бгд,1999;
Самоловчев,Б., Ист. корени и токови андрагошке теорије, ИнтерЈу Прес,Бгд,1993.
Булатовић,Р.,Универзитет за све, ПФВ, Бгд,1980.
Popovic,K.,Basic conceptions and aims in some theories of adult education through history,in:Nemeth,B.and Poeggeler,F.(eds.):Ethics,Ideals and Ideologies in the History of Adult Education,P.Lang,2002.
Popovic,K.,Adult education institutions within the context of political changes,in:The Rise and Fall of Adult Education Institutions and Social Movements,University of Dundee,P.Lang,Frankfurt,2002.
Општа допунска литература
Allchin, A.M., N.F.S. Grundtvig. An Introduction to his Life and Work, Darton, Longman and Todd, London, 1998.
Rorodam, T., The Danish Folk High Schools, Det Danske Selskab, Copenhagen, 1965.
Royle, E., Mechanics’ Institutes and the Working Class, 1840–1860, The Historical Journal, London, 1971
Harris, M., History Of Libraries In The Western World. N.J.Scarecrow Press, Metuchen,1995
Bittner, W.S., The Univesity Extension Movement,Bulletin, Govt. Printing Office, Washington, D.C., 1920
Shimoniak, W., Communist Education: Its History, Philosophy and Politics, Slavic Review, Vol.30, No.3, 1971
Butts, F., A Cultural History of Western Education: Its Social and Intellectual Foundations, New York, 1955.
Boyd, W., King, E.J., The History Of Western Education, Barnes & Noble Books, Lanham,1995
↑↑↑