Андрагогија

Курс:
Развој људских ресурса и менаџмент знањем (докт.)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Основе менаџмента знањем - Организациони контекст, развој људских ресурса и менаџмента знањем - Перспективе развоја људских ресурса и менаџмента знањем у процесу трансформисања савремене организације - Теорије конфликта и контроле у процесу развоја људских ресурса и менаџмента знањем - Доживотно учење и образовање као стожер концепта организације која учи - Рефлексија андрагогије и практично деловање андрагога на подручју развоја људских ресурса и менаџмента знањем Практична настава Mетодe и техникe развоја људских ресурса и менаџмента знањем - Различити приступи развоју људских ресурса и менаџмента знањем - Истраживачке парадигме у проучавању развоја људских ресурса и менаџмента знањем - Студија случаја као оптимални методолошки дизајн у истраживањима развоја људских ресурса и менаџмента знањем
Циљ изучавања курса: Стицање знања и развој способности за проучавање и побољшањ праксе, улоге и значаја развоја људских ресурса и менаџмента знањем и улога, задатака и позиције андрагога на подручју развоја људских ресурса као менаџера знањем
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис докторских студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, истраживачки рад, консултације, On-line метод, семинарски рад -студија случаја
План курса:

1. недеља
предавање - Основе менаџмента знањем

2. недеља
предавање - Организациони контекст, развој људских ресурса и менаџмента знањем

3. недеља
предавање - Перспективе развоја људских ресурса и менаџмента знањем
Перспективе развоја људских ресурса и менаџмента знањем у процесу трансформисања савремене организације

4. недеља
семинар - Перспективе развоја људских ресурса и менаџмента знањем

5. недеља
семинар - Перспективе развоја људских ресурса и менаџмента знањем

6. недеља
предавање - Теорије конфликта и контроле
Теорије конфликта и контроле у процесу развоја људских ресурса и менаџмента знањем

7. недеља
предавање - Доживотно учење и образовање као стожер концепта организације која учи

8. недеља
предавање - Рефлексија андрагогије и практично деловање андрагога
Рефлексија андрагогије и практично деловање андрагога на подручју развоја људских ресурса и менаџмента знањем

9. недеља
вежбе - Mетодe и техникe развоја људских ресурса и менаџмента знањем

10. недеља
вежбе - Различити приступи развоју људских ресурса и менаџмента знањем

11. недеља
семинар - Истраживачке парадигме у проучавању развоја људских ресурса и менаџмента знањем

12. недеља
семинар - Истраживачке парадигме у проучавању развоја људских ресурса и менаџмента знањем

13. недеља
предавање - Студија случаја у истраживањима развоја људских ресурса и менаџмента знањем
Студија случаја као оптимални методолошки дизајн у истраживањима развоја људских ресурса и менаџмента знањем

14. недеља
семинар - Студија случаја у истраживањима развоја људских ресурса и менаџмента знањем

15. недеља
семинар - Студија случаја у истраживањима развоја људских ресурса и менаџмента знањем
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш.и Овесни, К. (2007), Андрагози - менаџери знањем, у: Клапан, А., Матијевић, М., ур. „Образовање одраслих за економију знања“, Хрватско андрагошко друштво, Загреб, стр. 9-16
Алибабић, Ш.и Овесни, К. (2008), Савремена технологија као подршка реализацији концепта доживотног образовања и учења, Образовање одраслих, бр. 2, у штампи.
Овесни, К., прир. (2008), Развој људских ресурса и менаџмент знањем, хрестоматија
Swanson, R.A. (2001), Foundations of Human Resource Development, San Francisco: Berrett-Koehler
Swanson, R.A., Holton, E.F.(1997), Human Resource Development Research Handbook, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers
Wilson, A.L., Hayes, E.R., Eds., Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Schön, D. (1983), The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action, New York: Basic Books, Inc
Sofo, F.& Watkins, K.F. (1999), Human Resource Development, Warriewood: Woodslane Pty Ltd.
Закс, В., прир. (2001), Речник развоја, Светови, Нови Сад.
Општа допунска литература
Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
Robbins, S. (1998), Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb
Dessler, G. (2007), Основи менаџмента људских ресурса
Thomson, R. & Mabey, C. (1994), Developing Human Resources, Oxford: Butterworth-Heinemann ltd.
↑↑↑