Андрагогија

Курс:
Андрагогија слободног времена (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Сл. вр. као феномен и научни концепт; Васпитно-образовне импликације, могућности, ефекти; вредности и активности; Доколичарско образовање: об. у/ за сл. време. Историјско-филозофске и медјународне димензије развоја васпитно-образовних проблема доколице. Спорт и рекреација одраслих. Игра и стваралаштво одраслих. Туризам и образовање одраслих. Комуникације, медији и сл. вр. одраслих. Андрагошки аспекти сл. вр. у спецификованим условима (предузеће, културне институције, породица, стари, млади одрасли, инвалидна лица... Амбивалентни карактер доколице. Практична настава Организација и евалуација разних, по садржају и орг. решењима, културно-об. активности у сл.вр. одраслих. Образовна екскурзија. Обликовање адекватног образовног материјала. Презентација на терену. Андр. анализа рада релевантних културно-об. институција (библиотеке, клубови, музеји, галерије, спортско-рекреативни центри, културни центри, позоришта, биоскопи, туристичке агенције, хотели и сл.). Примена инф.-об. технологија.
Циљ изучавања курса: Стицање релевантних знања и вештина у циљу разумевања природе слободног времена као феномена и научне концепције ради васпитно-образовног деловања у развоју културе коришћења слободног времена одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: предавања; сем. вежбе; рад у рачунској уч.; интерактивна настава; индивидуалне консултације; супервизија практичних вежбања у уч. и на терену
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Будимир Нинковић, Г. (2008) Педагогија слободног времена, Јагодина
Чомић, Ђ.(1990) Психологија туризма, Т.штампа, Београд
Huizinga, J. (1982) Homo ludens, Matica hrvatske, Zagreb
Качавенда Радић, Н. (2007) Туризам као интересовање андрагогије, Андрагогија на почетку трећег миленијума, ИПА, Београд
Качавенда Радић, Н. (2000) Слободно време као чинилац квалитетног породичног живљења, у: Дете и слободно време, Службени гласник, Београд
Качавенда Радић, Н. (1997) Интеркултурно образовање - пројекат Светске асоцијације за доколицу и рекреацију, Истраживања у педагогији и андрагогији, ИПА, Београд
Качавенда Радић, Н. (1996) Предузеће и слободно време, Андрагошке студије
Качавенда Радић, Н.(1989) Слободно време и образовање, ЗУНС,Београд
Качавенда Радић, Н.(1992) Рефлексије (о/и) слободног времена, ИПА,Београд
Кајоа, Р. (1979) Игре и људи, Нолит, Београд
Krippendorf, J.(1986) Putujuće čovečanstvo, Zavod za istr. Turizma, Zagreb
Лазаревић, Б. (2007) Образовањем до рекреације, Друштво за об.одр., Београд
Лазаревић, Б.(2004) Светска асоцијација за доколицу и рекреацију, Андрагошке студије
Лазаревић, Б.(2001) Андрагошки аспекти Аристотеловог схватања доколице, Андрагошке студије
Митић, Д. (2001) Рекреација, ФСФК, Београд
Ненадић, М.(1997) Нови дух образовања, Просвета, Београд
Николић Максић, Т. (2007) Универзитет за треће доба, Андрагогија на почетку трећег миленијума, ИПА, Београд
Овесни, К. (1996) Аматеризам као чинилац активности слободног времена, Андрагошке студије
Савићевић, Д. (2004) Учење и старење, ИПА Београд
Тодоровић, А.(1990) Теорије туризма и културно-уметничке вредности, Т.штампа Београд
↑↑↑