Андрагогија

Курс:
Развој одраслих-импликације за образовање и учење (докт.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Учење и друштво, Теорије развоја одраслих. Образовне потребе и могућности одраслих, Биолошке и психолошке промене у одраслом добу. Когнитивне промене. Интелигенција. Меморија и мозак. Искуство и учење, Старење учење и мудрост. Аутентичност, аутономија и самоусмерено учење. Трансформација и друге развојне перспективе у учењу одраслих, Етички проблеми образовања одраслих. Практична настава Зависно тема докторских дисертација и професионалних потреба и интереса студената разматрају се поједини проблеми и питања из теоријске наставе у форми студентских есеја, истраживања и извештаја.
Циљ изучавања курса: Упознавање са формама, трендовима и динамиком развоја одраслих и оспособљавање за критичку рефлексија њихових импликација на образовање и учење.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Colaruso, C.A., Nemiroff, R.A., (1981) Adult Development, Plenum Press, New York.
Jarvis, P., (1992) Paradoxes of Learnin, Jossey Bass Publishers, San Francisco.
Jarvis, P., (1995) Adult and Continuing Education, Routledge, London – New York.
Schulz, R., Salthouse, T., (199) Adult Development and Aging , Prentice Hall, New Jersey.
Feldman, R., (2005) Development Accross the Life Span, New Jersey.
Williamson, B., (2001) Lifeworlds, and Learning, NIACE, London.
Willson A.L., Hayes, E.R., (2000) Handbook of dult and Continuing Education, Jossey-Bass, San Francisco.
Merriam, S.B., Caffarella, R., (1999) Learning in Adulthood, Jossey-Bass, San Francusco.
↑↑↑