Андрагогија

Курс:
Примена теорија учења у образовању одраслих (осн.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Когнитивистичка парадигма: Филозофија когнитивизма, Епистемологија когнитивизма, Когнитивне теорије учења: Андерсонова теорија когниције, Осубелова теорија субмсубције, Гарднерова теорија интелигенције. Конструктивистичка парадигма: Филозофија конструктивизма, Епистемологија конструктивизма. Конструктивистичке теорије учења:, Теорија учења Виготског, Брунерова теорија учења. Ноулесова теорија учења. Практична настава Когнитивистичка перспектива у настави и учењу одраслих – идентификовање: потребе учења, циљева и исхода учења, процеса учења, стратегија учења, садржаја учења, метод учења, евалуационих метода и техника и функција и улога наставника у учењу. Конструктивистичка перспектива у настави и учењу одраслих – идентификација: циљева учења, социјалног контекста учења, садржаја учења, евалуационих модела, механизама контроле учења, процеса и продукти учења, грешки у учењу, модела давања повратне информације и функција и улога наставника.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са релевантним теоријама учења и оспособљавање за њихово критичко промишљање и примену у образовању одраслих.
Предуслови за полагање: Општа андрагогија
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Деспотовић, М., (1997) критичко мишљење код одраслих, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд.
Jarvis, P., (ur) (2003) Поучавање – теорија и пракса, АЦ, Загреб.
Rogers, A., (2002) Teaching Adults, Open Univversity Press, Maidenhead, Philadelphia.
Бедли, А, Људско памћење, Завод за уџбенике наставна средства, Београд.
Дјуи, Џ., (1970) Васпитањер и демократија, Цетиње.
Виготски, Л., (1983) Мишљење и говор, Нолит, Београд.
Knowles, M., (1990) The Adult Lerner, Neglected Species, Houston, Gulf Publishing, Company.
↑↑↑