Андрагогија

Курс:
Политика и стратегија образовања одраслих (осн.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Доживотно образовање - концептуални оквир за развој и унапређење образовања одраслих, Држава и образовање одраслих, Легислатива у образовању одраслих – европски и национални оквир. Социјално партнерство у образовању одраслих. Институционализација социјалног партнерства, Реформе образовања одраслих – стратегије, механизми и инструменти. Квалитет и стандардизација у образовању одраслих. Практична настава Финансирање образовања одраслих, Образовање одраслих као комерцијални феномен, Приватизација у образовању одраслих, Децентрализација у образовању одраслих, Стратешко планирање у образовању одраслих, Циљне групе у образовању одраслих.
Циљ изучавања курса: Разумевање фактора који обликују глобалну, националне и регионалне политике образовања одраслих и оспособљавање за партиципацију у креирању политике образовања на националном и локалном нивоу.
Предуслови за полагање: Општа андрагогија
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Belanger, P. and Federighi, P. A (2000) Transnational Study of Adult Learning Policies, UIE.
Belanger, P., Bochynek, B, with Farr, K.O., The Financing of Adult Learning in Civil Society: MA European Exploratory Study, UIE, 2000
Федериги, П., Учење и трансфер политике у регионалној политици доживотног учења, Андрагошке студије, бр.1, 2007.
Пастуовић, Н., (1999) Eдукологија, Знамен, Загреб.
Савићевић, Д., (2000) Ка друштву учења, ДП Ђуро Салај, Београд.
Каравидић, С., (2007) Децентрализација и менаџмент у функцији развоја образовања, Институт за економику и финансије, Београд.
↑↑↑